Found: 393  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องe-learning บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เสริมการประกอบอาชีพ [videorecording(VCD)] / ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ,ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [255_].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่น จำ...
ชื่อผู้แต่งอนงค์ แซ่หุ่ง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe proceedings of การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง 2553 National e-Learning conference 2010...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง 2553 National e-Learning conference 2010 "Enhancing the quality of e-Learning" (2553 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียกLB1028.5 ก482 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงาน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์...
ชื่อผู้แต่งศรีสุคนธ์ พุทธรักษา
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกLB1028.43 ศ274ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ตัวประกอบที่มีผลต่อการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกร...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต พฤฒเศรณี
พิมพลักษณ์2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและศึกษาผลการเรียนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาดิจิตอลเทคนิค ของนักศึกษาที่มีผลสั...
ชื่อผู้แต่งวิชัย ครองกิจศิริ
พิมพลักษณ์2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนรู้แบบออนไลน์ e-Learning / โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2548.
เลขเรียกLB1028.5 ก499
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็น ความพร้อมและการยอมรับการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของอาจารย์สถาบันอ...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ จันทร์สว่าง
พิมพลักษณ์2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศแบบสื่อความหมาย สำหรับระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีอ...
ชื่อผู้แต่งงามนิจ อาจอินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมจำลองการประลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต [electronic resource] = Dev...
ชื่อผู้แต่งธนวุฒิ ทะนานแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKKU classnet / [สันติ วิจักขณาลัญฉ์ ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียกLB2395.7 ข285
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้ : แบบอีเลิร์นนิงโดยใช้ส่วนประสมการตลาด : สำหรับมหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งเกรียงวุธ นีละคุปต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบสอบถามผลการเรียนผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติด้วย Elastix [electronic resource] = The automati...
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร วัฒนกิจศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนออนไลน์ตามรูปแบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนแสวงรู้ สำห...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ทิพย์ ทองศรี, ผู้วิจัย.
เลขเรียกLC40.5.C66 น46 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมเสริมสำหรับระบบจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบผสมผสานศาสตร...
ชื่อผู้แต่งจินตวีร์ คล้ายสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2560
เลขเรียก371.334 จ484ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา