Found: 1,933  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทบทวนทักษะ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนจ่าอากาศ [elec...
ชื่อผู้แต่งปรียานุช กลิ่นลูกอินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการเรียนด้วยบทเรียนแบบเว็บเคสวท์รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเร...
ชื่อผู้แต่งอิสระพงษ์ ศรีนา
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 371.334 อ75ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนารูปแบบการออกแบบการสอนออนไลน์ระบบเปิดสำหรับสถาบันอุดมศึกษารายวิชาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศ...
ชื่อผู้แต่งน้ำมนต์ เรืองฤทธิ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกLB1044.87 น64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนตามสภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิง เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพในงานอาชีพคหกรรมศาสตร์สำหรับนักศึกษ...
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย บุษบงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2559.
เลขเรียกวน 371.3344678 ฉ232ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียน e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ วิชาการวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอม...
ชื่อผู้แต่งกรรณิกา ทองพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์...
ชื่อผู้แต่งสิริพร ทิพย์สูงเนิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเตอร์เน็ตวิชาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 2 [electronic resource] = WBI f...
ชื่อผู้แต่งณรงค์ มณีอินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนกานสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายสำหรับนักศึกษา สาขาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาล...
ชื่อผู้แต่งชนกานต์ สุวรรณทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2553.
เลขเรียกวจ 371.35 ช133ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUsability evaluation of a web-based application for e-learning = การประเมินความสามารถในการใช้งานสำหร...
ชื่อผู้แต่งSomchai viriyakrasarp
พิมพลักษณ์2005
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษานอกสถานที่เสมือนในการเรียนการสอนบนเว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ...
ชื่อผู้แต่งกรกช รัตนโชตินันท์
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกว 371.3 ก152ก 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์และการประเมินผลระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้โปรแกรม : ATutor ก...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ทิพรักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการชุมชนแห่งการสืบเสาะเพื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ = Development of the community of in...
ชื่อผู้แต่งทิพวัลย์ ขันธมะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอบฝ่านเว็บโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สำหรับนิสิตระด...
ชื่อผู้แต่งพรพิมล จันตรา
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกLB1044.87 พ249ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมบนเว็บ โดยวิธีสาธิตและแบบฝึกหัดทักษะปฏิบัติ เรื่อง การสร้างงานน...
ชื่อผู้แต่งไทนน์ ไตรภักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับทบทวน เรื่อง การสร้างเอกสารเพื่ออา...
ชื่อผู้แต่งยอแสง โกวิททวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา