Found: 16,392  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองไทย = Thai politics and government [electronic resources] / คณาจารย์สำนักวิชาบริหาร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. คณาจารย์สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2563
เลขเรียก320.9593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองและการปกครองของประเทศต่าง ๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ / โดย เชิดชาย เหล่าหล้า และ นรนิติ เศร...
ชื่อผู้แต่งเชิดชาย เหล่าหล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2514.
เลขเรียก959 ช 864 ก 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา = Political doctrines and development strat...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
เลขเรียก320.5 ส747อ11 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียก320.959 อ886
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
เลขเรียก320.959 อ886 2544
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
เลขเรียกJQ96 อ887 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น / สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ ... [และคนอื่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกJQ96 อ887 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองเอเชียโดยเปรียบเทียบ / กระมล ทองธรรมชาติ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2518.
เลขเรียก320.95 ก 609 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองในยุโรป / โดย จรูญ สุภาพ...[และคนอื่น ๆ]
ชื่อผู้แต่งจรูญ สุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523
เลขเรียก320.94 จ175ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / อรอนงค์ ทองอร่าม.
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ ทองอร่าม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522.
เลขเรียกDS511 อ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การเมืองพม่า การเมืองมาเลเซีย การเมืองอินโดนีเซีย / อรอนงค์ วัจนะพุกกะ
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ วัจนะพุกกะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [มหาวิทยาลัยรามคำแหง], 2518.
เลขเรียก320.959 อ 271 ก 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองเอเซีย 2 = Politics in selected Asian states / อรอนงค์ วัจนะพุกกะ, ดนัย ทองใหญ่, วุฒิศัก...
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ วัจนะพุกกะ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [252-]
เลขเรียกDS35 อ17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสนทนาการเมืองเอเชีย : อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ / ประณต นันทิยะกุล
ชื่อผู้แต่งประณต นันทิยะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525.
เลขเรียกJQ224 ป4ส 2525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา = Political Doctrines and Development Strate...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.
เลขเรียก320.5 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองยุโรป : อังกฤษ ฝรั่งเศส เบเนลักซ์ / โดย จรูญ สุภาพ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้พิมพ์จำหน่ายที่ไทยวัฒนาพานิช, 2523.
เลขเรียก320.94 จ174ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา