Found: 11,540  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 1-5 = Thai Political Institutions and ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียกJQ 1745 ม247อ,320.09593 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องการเมือง / สุบรรณ แสงพันธุ์
ชื่อผู้แต่งสุบรรณ แสงพันธุ์
พิมพลักษณ์เลย : เสียงไทเลย, 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน (ฉบับปรับปรุง) = Current political issues หน่วยที่ 1-15...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545.
เลขเรียกJQ1745 .ส735 2545,320.9593 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองไทย = Thai political and government / สุดาภรณ์ อรุณดี.
ชื่อผู้แต่งสุดาภรณ์ อรุณดี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 2558.
เลขเรียกJQ1745.A1 ส769 2558,320.9593 ส769ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองและการปกครองไทย / กระมล ทองธรรมชาติ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531.
เลขเรียกJQ1745.A1 ก498ม 2531,320.9593 กม498 2531
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคม...เสธ.แดง ภาค 4 ขัตติยะ สวัสดิผล [Text]
ชื่อผู้แต่งขัตติยะ สวัสดิผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ยะ ยี่เอ๋ง 2547
เลขเรียก320.9593 ข311ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย หน่วยที่ 6-10 = Thai Political Institutions and...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียกJQ 1745 ม247อ,320.09593 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการการเมืองไทย หน่วยที่ 1 - 7 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542.
เลขเรียกJQ1745.A1 อ72 2542,320.9593 ส418ว
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองไทย : จากยุคสุโขทัยสู่สมัยทักษิณ / จักษ์ พันธ์ชูเพชร.
ชื่อผู้แต่งจักษ์ พันธ์ชูเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท มายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2549.
เลขเรียกJQ1741.ก2 จ63 2549,320.9593 จ234ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองกับการปกครองของไทย = Thai politics and government / คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิท...
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกJQ1745 ก498 2559,320.9593 ก275
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน หน่วยที่ 1-5 = Current political issues / สาขาวิชารัฐศ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2558
เลขเรียกJQ 1741 ม247อ,320.9593 ส747อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาวิวัฒนาการการเมืองไทย หน่วยที่ 8-15 = Evolution of thai politics / สาขาวิชาศิลปสา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2559
เลขเรียก320.9593 ส747อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลุ่มรัฐศาสตร์ มสธ. อภิปรายทางการเมือง เรื่องปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สิงห์หยก, 2540.
เลขเรียกJQ1745.A1 ก318 2540,320.9593 อ258
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองการปกครองของไทย (901-106) : เอกสารประกอบการสอน =Thai government and politics / เรียบเรียงโดย...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ ราชโคตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว, 2552.
เลขเรียกJQ1745 ก768อ,320.9593 ก768ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา