Found: 469  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวินิจฉัยศักยภาพผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความผันแปรของสภาพอากาศ: เกาะช้าง จังหวัดตร...
ชื่อผู้แต่งนาฏสุดา ภูมิจำนงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกส.ร. 551.62 น238ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเพื่อเตรียมการรองรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย / สำนักง...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สำนักงาน, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบจำลองสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิอากาศในอนาคต / อำนาจ ชิดไธสง, บรรณาธิการ ; กัณฑรีย์ บุญประกอบ ... [...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553.
เลขเรียก551.6 ก491 ล.2
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิอากาศวิทยา = Climatology / วุฒิพงษ์ แสงมณี
ชื่อผู้แต่งวุฒิพงษ์ แสงมณี
พิมพลักษณ์ม.ป.พ. : ม.ป.ท., ; 2551
เลขเรียกQC981 ว867ภ 2551,551.6 ว867ภ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงาน, [2556]
เลขเรียกQC981.8.C5 ย365 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวของเกษตรกรรมต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก :บทเรียนสำหรับการเกษตรไทย / จัดทำโดย สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2554.
เลขเรียก363.7387 ส215ก 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปรับตัวต่...
ชื่อผู้แต่งศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sea Start RC), 2557.
เลขเรียกQC ศ7ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ : ความเปราะบางและแนวทางการปรับตัวเพื่อรับมือกับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง / Neil L...
ชื่อผู้แต่งLeary, Neil.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2551.
เลขเรียกQC981.8.C5 ล512
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและผลกระทบ = Climate change and its impacts / จำนง แก้วชะฏา
ชื่อผู้แต่งจำนง แก้วชะฏา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการภูมิอากาศ กองภูมิอากาศ, 2544.
เลขเรียกQC981.8.C5 จ343ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก : ผลกระทบและการตอบสนองของสรีรวิทยาระบบนิเวศ = Global Climate change : Imp...
ชื่อผู้แต่งกณิตา ธณเจริญชณภาส
พิมพลักษณ์พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
เลขเรียกG140.5 ก122ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือความเข้าใจอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก / สถาลบันสิ่งแวดล้อมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, [2535?]
เลขเรียกQC981.8.C5 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปสำหรับผู้บริหารรายงานแห่งชาติภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับยุทธศาสตร์การพัฒนา : โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อการปรับตัวต่...
ชื่อผู้แต่งศุภกร ชินวรรโณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2557.
เลขเรียกQC903.2.T5 ศ675ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา