Found: 2,506  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นสังคมและวัฒนธรรมในภาวะโลกไร้พรมแดน / อำนวย พิรุณสาร
ชื่อผู้แต่งอำนวย พิรุณสาร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2540-2545]
เลขเรียกHM101 อ681ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรีดี พนมยงค์ แนะวิธีพิจารณาทางรอดของสังคมไทย [จุลสาร] : ปรีดี พนมยงค์
ชื่อผู้แต่งปรีดี พนมยงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสยามเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม, 2519.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลายสำเนียงจากโลกเดียวกัน = Many roicesone world / ฌอง แมคไบรด์ ; แปลและเรียบเรียงโดย วรรนุช พลนิก...
ชื่อผู้แต่งแมคไบร์ด, ฌอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายข่าวและวิชาการ สำนักเลขาธิการ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ, 2528.
เลขเรียกH83 .ม85
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการสัมมนา ทุนทางสังคม : มรดกเก่าจะนำเราไปรอดจริงหรือ / อภิชัย พันธเสน...[และคนอื่น ๆ] [te...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
เลขเรียก303.4 ส17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGlobal Change / วรากรณ์ สามโกเศศ.
ชื่อผู้แต่งวรากรณ์ สามโกเศศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮ้าส์ , 2558.
เลขเรียก303.4 ว296ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTroll way ทางสายเกรียน / สฤณี อาชวานันทกุล, ทีปกร วุฒิพิทยามงคล.
ชื่อผู้แต่งสฤณี อาชวานันทกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แซลอมน เฮ้าส์, 2556.
เลขเรียก303.4 ส357ท 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกับดัก = The Trap / เจมส์ โกลด์สมิธ ; วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์, แปล.
ชื่อผู้แต่งโกลด์สมิท, เจมส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คบไฟ, 2539.
เลขเรียก303.4 ก87ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำการเปลี่ยนแปลง: เน้นกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรม / ดิเรก ฤกษ์หร่าย
ชื่อผู้แต่งดิเรก ฤทก์หร่าย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เฉลิมชาญการพิมพ์, 2528.
เลขเรียกHM101 ด555ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาประสบการณ์ชีวิต+สังคม ประนอม บุญนิธิประเสร็ฐ [Text]
ชื่อผู้แต่งประนอม บุญนิธิประเสร็ฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์เจริญธรรม 2536
เลขเรียก303 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุก / ก...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2552.
เลขเรียก303.4 ส126ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอภิปรายเรื่อง อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมต่อเยาวชน / โดย สมพร เทพสิทธา
พิมพลักษณ์พระนคร : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย, 2505.
เลขเรียกHQ35 .ย47
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนผ่านกับการพัฒนาหลากมิติ / สุดจิต นิมิตกุล
ชื่อผู้แต่งสุดจิต นิมิตกุล ผู้แต่ง
เลขเรียก303.4 ส766ก 2563
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : พื้นที่ ถนนพ...
ชื่อผู้แต่งกานต์รวี จิระโภคิน 2518-.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวน.บว 303.4 ก432ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีต่อวิถีชีวิตชนเผ่าละว้าหมู่ที่ 11 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่...
ชื่อผู้แต่งพระมงคล สุมงฺคโล
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกอ 303.4 ม114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม / จามะรี พิทักษ์วงศ์
ชื่อผู้แต่งจามะรี พิทักษ์วงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529.
เลขเรียก303.4 จ313ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา