Found: 4,396  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังท้องถิ่นในกระแสความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุครุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546.
เลขเรียก306 พ1711 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกจากเขาวงกตได้แล้ว = Out of the maze : an a-mazing way to get unstuck / สเปนเซอร์ จอห์นสัน
ชื่อผู้แต่งจอห์นสัน, สเปนเซอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2562
เลขเรียกBF637.C4 จ213อ 2562,158 จ213อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChange agents ผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง : 50 ผู้นำทางความคิดรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงยุค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2554
เลขเรียก303.388 ช456 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง = Local Link Glodal Reach / สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. สถาบันดำรงราชานุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์ , 2546
เลขเรียกส.ร. 658.4092 ม192ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของชุมชนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : ผลกระทบจากการตัดโครงข่ายถนนวงแหวน...
ชื่อผู้แต่งคัทลียา จิรประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553
เลขเรียกส.ร. 910.91 ค114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนบ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = A...
ชื่อผู้แต่งพระยอแสง ยสินฺธโร (บุญเทียม)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
เลขเรียกอ 303.4 ย188ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้ท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน = Factors that affect the local changes s...
ชื่อผู้แต่งปวิตรา โคบำรุง.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, 2558.
เลขเรียกวจ303.4 ป489ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม / ดุสิต หวันเหล็ม
ชื่อผู้แต่งดุสิต หวันเหล็ม
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2550.
เลขเรียก306 ด 744 พ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบ MRV : กติกาใหม่ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ / วารุณี เตีย สิรินทรเทพ เต้าประยูร และ สิริลักษ...
ชื่อผู้แต่งวารุณี เตีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ชุดโครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม, 2555.
เลขเรียก551.62 ว274ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ของเมืองสงขลา ก่อนและหลังการสร้างสะพานติณสูลานนท์ / รัตน์สุพร ไ...
ชื่อผู้แต่งรัตน์สุพร ไชยรัตน์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : เมืองหาดใหญ่ / เรียบเรียงโดย วราภรณ์ บุรีรักษ์ ... [แล...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ บุรีรักษ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2559
เลขเรียก551.62 ว172ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดใหม่ คุณสมบัติ 9 มิติ ของสุดยอดผู้นำแห่งอนาคต / พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร.
ชื่อผู้แต่งพิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2561.
เลขเรียกHD 57.7 พ32น 2561,303.34 พ654น 2562 22
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผ่นดินแสนสุข (ก) [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), 2557.
เลขเรียกQC ผ83 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกร้อนเรื่องของโลก / ชัยวัฒน์ คุประตกุล.
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ คุประตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊ค , 2553.
เลขเรียก363.73874 ช432ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAUA'S Diary บันทึก (ไม่) ลับชีวิตนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS / อรกานต์ เนติวศิน.
ชื่อผู้แต่งอรกานต์ เนติวศิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โกลบอล กราฟฟิค , [2553?].
เลขเรียก370.1 อ17อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา