Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตของประชาชนของเทศบาลตำบลปราสาททอง อำเภอบางปะอิน จังห...
ชื่อผู้แต่งสุชินชยันต์ เพ็ชรนิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, 2558.
เลขเรียก362.1 ส762ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของแรงงานข้ามชาติในโรงพยาบาลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Accessibility ...
ชื่อผู้แต่งอารีย์ เจตน์ดำรงเลิศ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 362.11 อ273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน พนักงานบริการหญิงและชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย / คณะบรรณาธิ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2555.
เลขเรียกW84 น927 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความพอใจส่วนเพิ่มของการแลกกันแบบได้อย่างเสียอย่างในการรับบริการสุขภาพของนักศึกษาระดับปริ...
ชื่อผู้แต่งธัญญาลักษณ์ ชนะพิศ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยแต่ละสถานบริการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2557
เลขเรียกวจ 362.1 อ454ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายไทยแต่ละสถานบริการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) กรมการแพทย์, 2557
เลขเรียกส.ร. 362.1 อ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายไทยแต่ละสถานบริการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) กรมการแพทย์, [2559?]
เลขเรียกวจ 362.1 อ372ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแสวงหาบริการสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของหญิงอาชีพพิเศษภายหลังปฏิรูปราชการในเขตอำเภอเมือง จังหว...
ชื่อผู้แต่งวิมลจันทร์ นาคจันทึก.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา, 2550.
เลขเรียก306.742 ว663ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในแต่ละสถานบริการภายใ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการศึกษาความพร้อมและความต้องการสนับสนุนในการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวของโรงพยาบ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, [2555?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์คุณภาพในเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ = The process development of qu...
ชื่อผู้แต่งสมนึก หงษ์ยิ้ม
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกRG551 ส253น 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาพฤติกรรมการสื่อสารของพยาบาลต่อคุณภาพบริการพยาบาลด้านการสื่อสาร หน่วยงานผู...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา เพิ่มพูล
พิมพลักษณ์2552
เลขเรียกวจ 610.73 ส75ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบริการสาธารณสุขที่จำเป็นสำหรับชาวไทยมุสลิม : ช่องว่างแห่งระบบบริการสาธารณสุขไทย : รายงานการวิจัย / ก...
ชื่อผู้แต่งกิติยา โต๊ะทอง ผู้วิจัย
เลขเรียก362.1 ก677บ 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพการดูแลรักษาทางการแพทย์ : ทบทวนสถานการณ์และวรรณกรรม = QMC : quality of medical care : situati...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2558.
เลขเรียก362.1 ค629
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในแต่ละสถานบริการภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิ...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ์ คูหา
เลขเรียก362.1084 อ372ก 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา