Found: 770  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาประถม 426 : การสอนอ่านเบื้องต้น / ประเทิน มหาขันธ์.
ชื่อผู้แต่งประเทิน มหาขันธ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2525.
เลขเรียก372.41 ป171ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยสภาพการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและอำเภอ ปีการศึ...
พิมพลักษณ์ลพบุรี : สำนัก, 2549.
เลขเรียกLB1573 ร642 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบหัดอ่าน ก ข ก กา และ หนังสือแบบหัดอ่านเบื้องต้น / พระยาผดุงวิทยาเสริม (กำจัด พลางกูร).
ชื่อผู้แต่งผดุงวิทยาเสริม, พระยา (กำจัด พลางกูร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : ม.ป.พ., 2554.
เลขเรียก495.91 ผ1442บ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการสอนอ่านในระดับประถมศึกษา / โดย นิสิตปริญยาโท ภาควิชาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2527.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, 2527.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสมรรถภาพการอ่านของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองสงขลา / สุวิมล อนวัชพันธุ์
ชื่อผู้แต่งสุวิมล อนวัชพันธุ์
พิมพลักษณ์สงขลา : กองการศึกษา เทศบาลเมืองสงขลา [2531?].
เลขเรียก028 ส 904 ก 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างต้นแบบนิทานพื้นเมืองพัฒนาทักษะการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จ...
ชื่อผู้แต่งก่อเกียรติ สอนสอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529.
เลขเรียก372.4 ก19ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั่นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการเล่าเรื่องจากหนังสือกับการใ...
ชื่อผู้แต่งเยาวภา พิมทนต์
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกLB1573.7 ย544ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้...
ชื่อผู้แต่งขจรวรรณ สุภา
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกLB1573 ข135ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้เทคนิค SQ3R ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ...
ชื่อผู้แต่งธันย์ชนก โชติผล
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2551
เลขเรียกวพ 372.42 ธ634ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านหนังสือให้ลูกฟัง = The read-aloud handbook / เขียนโดย Jim Trelease ; นิดดา หงษ์วิวัฒน์, เรียบเรี...
ชื่อผู้แต่งทรีรีส, จิม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2542.
เลขเรียกLB1573.5 ท166อ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการสอนอ่านในระดับประถมศึกษา / บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาประถมศึกษา, 2530.
เลขเรียก372.4 บ114กป
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสม...
ชื่อผู้แต่งปิยฉัตร ศรีสุราช
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2561
เลขเรียกวพ 372.4 ป742ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลของระบบปฏิสัมพันธ์ในการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของ นักเรียนชั้นประถมศึกษา / สุภากร...
ชื่อผู้แต่งสุภากร ราชากรกิจ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2531?]
เลขเรียกLB1573 .ส46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเด็กไทยเชื้อชาติไทยกับเด็กไทยเชื้อชาติจีน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจในก...
ชื่อผู้แต่งดวงเดือน ศาสตรภัทร.
พิมพลักษณ์2515.
เลขเรียก372.4 ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา