Found: 9,245  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถอดรหัสอ่านเร็ว HI-SPEED READING / ลุงไอน์สไตน์.
ชื่อผู้แต่งลุงไอน์สไตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสคิต, 2551.
เลขเรียกLB1050.54 ล242 3/2551,418.4 ล629ถ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการอ่านเชิงวิชาการ / สถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ
ชื่อผู้แต่งสถิตาภรณ์ ศรีหิรัญ ผู้แต่ง
เลขเรียกLB1050 ส184,418.4 ส184ท 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลที่สำคัญการสำรวจการอ่านของประชากร / กองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ. กองสถิติสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2561-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร [text] / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551,2552,2554,2556
เลขเรียกสร 028 ก525
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน / ขวัญชนก ทัพธานี.
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก ทัพธานี.
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสกลนคร, 2544.
เลขเรียก028 ข17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูภาษาไทย การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ท021 / วิพุธ โสภวงศ์
ชื่อผู้แต่งวิพุธ โสภวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2524.
เลขเรียก801.95 ว364กค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูภาษาไทย รายวิชา ท021 การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม : สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ประทีป วาทิก...
ชื่อผู้แต่งประทีป วาทิกทินกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการอ่าน / ฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน.
ชื่อผู้แต่งฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524.
เลขเรียกBF456R2 ฉ2,028.9 ฉ173จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถนนสู่การอ่าน = Roads to reading / ราล์ฟ ซี. สเตเจอร์ ; แปลโดย สุนทร โคตรบรรเทา.
ชื่อผู้แต่งสเตเจอร์, ราล์ฟ ซี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2526.
เลขเรียก028.9 ส145ถ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้เทคนิคแผนผังความคิดต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทางภาษาต่างกัน =...
ชื่อผู้แต่งณัฐยากร แกล้วทนงค์.
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกThesis 372.4 ณ213ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการอ่าน = Reading skill II Development / ขวัญชนก นัยจรัญ
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก นัยจรัญ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2560.
เลขเรียกLB1050 ข261พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิเคราะห์แผนรณรงค์สร้างนิสัยรักการอ่านในกลุ่มเยาวชนไทย : กรณีศึกษาโครงการรณรงค์เด็กไทยรวมใจอ่านถวายใ...
ชื่อผู้แต่งสุภาพรรณ สดแสงสุก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิควิจัยด้านการอ่าน / สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์.
ชื่อผู้แต่งสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.
เลขเรียกLB1050.6 ส73 2548,418.4072 ส45ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องก.กา : แม่ ก.กา เล่ม 1 / จอก หลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารปัญญา, 2547.
เลขเรียก495.9184 จ191ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการอ่านจากต้นแบบและกลวิธีผังสัมพันธ์ของความหมายเพื่อส่งเสริมควา...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ เศรษฐพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559
เลขเรียกว.พ.418.4 ท365ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา