Found: 1,555  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร.
ชื่อผู้แต่งณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร.
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2557.
เลขเรียก745.2 ณ329อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวิธีการปรับเปลี่ยนการออกแบบเพื่อการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ [electronic resource] = Development of (...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ พัดเย็นชื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการเขียนภาพร่างทัศนียภาพเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน : รายงานการวิจัย = The study of ...
ชื่อผู้แต่งอรัญ วานิชกร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.
เลขเรียก745.2 อ387ก 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากฝ้าย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = The Design of Textile Products of Cott...
ชื่อผู้แต่งภัทราลี นนท์ปานกุล
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกTT857 ภ377ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนแบบงานออกแบบผลิตภัณฑ์ = Produc design drawing / เรียบเรียงโดย อิทธิพล สิงห์คำ
ชื่อผู้แต่งอิทธิพล สิงห์คำ
พิมพลักษณ์อุดรธานี : คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2552.
เลขเรียก745.2 อ727ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องงานสัมมนา "โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์" [videorecording] : ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2553.
เลขเรียกNK1478.7.A1 ง319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องงานสัมมนา "โครงการการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์" [videorecording] : ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2553.
เลขเรียกNK1478.7.A1 ง319
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ / ทิวา แก้วเสริม.
ชื่อผู้แต่งทิวา แก้วเสริม.
พิมพลักษณ์เพชรบูรณ์ : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 2560.
เลขเรียก745.2 ท372ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการคิดวิเคราะห์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ : ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา [text] พื้นฐานการคิดเชิงพัฒนาผลิ...
ชื่อผู้แต่งทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิสซัพพลาย, 2548.
เลขเรียก745.2 ท147ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม = Industrial product design / ปริญญ์ บุญกนิษฐ, อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์.
ชื่อผู้แต่งปริญญ์ บุญกนิษฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, 2552.
เลขเรียกTS171.A5 ป457,658.57 ป47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ = Theory & concept of design / วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร.
ชื่อผู้แต่งวัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกTS171 ว386 2548,745.2 ว112ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบผลิตชุดรับแขกจากยางรถยนต์และหุ้มผักตบชวา =/ Design and manufacture living room set fr...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ รัมมะทนต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ , 2555.
เลขเรียก684.13 พ212ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบชุดกระจกเงาโดยใช้วัสดุจากกก [text] / ปรารถนา บำรุงภักดี
ชื่อผู้แต่งปรารถนา บำรุงภักดี
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2561
เลขเรียกวจ 745.2 ป453ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น = Design and development for local product / บัญช...
ชื่อผู้แต่งบัญชา ชื่นจิต
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2551.
เลขเรียก745.2 บ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / ทิวา แก้วเสริม
ชื่อผู้แต่งทิวา แก้วเสริม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท] : [ม.ป.พ], 2560.
เลขเรียก745.2 ท372อ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา