Found: 3,362  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเจตคติต่อการกีฬาและพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / สมชาย เศรษฐจ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย เศรษฐจำนง.
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด , 2550.
เลขเรียกวจ 769 ส16ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ / กิตติศักดิ์ ...
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ มีเจริญ.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2550.
เลขเรียกวจ 613.71 ก234ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความต้องการการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1...
ชื่อผู้แต่งเกียรติศักดิ์ พลอยสีขำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
เลขเรียก613.71 ก855ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรีรวิทยาการออกกำลังกาย / โดย อนันต์ อัตชู.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ อัตชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.
เลขเรียกQP301 อ3 2520,612 อ151ส 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพฤติกรรมออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / หนึ่งฤทัย งามส...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย งามสวย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2546.
เลขเรียกวจ 613.71 ห159ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบผลการฝึกตามโปรแกรมการออกกำลังกายแบบอากาศนิยม 2 โปรแกรมต่อการเปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์ทางก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2527.
เลขเรียกGV756 ส145
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อแนะนำการออกกำลังกายสำหรับเด็ก(อายุ 2-12 ปี) / สมพล สงวนรังศฺริกุล ; บรรณาธิการ, สมชาย ลี่ทองอิน ....
ชื่อผู้แต่งสมพล สงวนรังศิริกุล
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2546
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการอบอุ่นร่างกายก่อน-หลัง การเล่นกีฬา / สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา, 2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม / ทัชชา ศรีประภาพงศ์...[และคณะ].
ชื่อผู้แต่งทัชชา ศรีประภาพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2550.
เลขเรียกวจ 378.303 ท341พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรีรวิทยาการออกกำลังกาย / อนันต์ อัตชู
ชื่อผู้แต่งอนันต์ อัตชู.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2521
เลขเรียก612.042 อ363ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย / อนันต์ อัตชู
ชื่อผู้แต่งอนันต์ อัตชู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527
เลขเรียก612.76 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยการออกกำลังกาย / กองบรรณาธิการ สุลักษณ์ มีชูทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียกQT255 ส349 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยการออกกำลังกาย / กองบรรณาธิการ สุลักษณ์ มีชูทรัพย์...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและวิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้พิการทุพพลภาพ : การประชุมสัมมนาเวทีวิชาการ การเคลื่อนไหวร่างกายแล...
ชื่อผู้แต่งเดทไวเลอร์, ปีเตอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2547.
เลขเรียก613.71 ด862ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา