Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เทคนิคลับของหน่วย SEAL = 100 Deadly skills / Clint Emerson ; [ผู้แปล สรศักดิ์ สุบงกช].
ชื่อผู้แต่งEmerson, Clint.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไดรฟ์, ปีลิขสิทธิ์ 2015 [255-].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของสนามแม่เหล็กสถิตต่อเซลล์ของแบคทีเรีย = Effect of static magnetic field on bacterial cells
ชื่อผู้แต่งเกียรติศักดิ์ สมรรคเสวี
พิมพลักษณ์2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การอยู่รอด = Survival analysis / ศิริพร คำสะอาด.
ชื่อผู้แต่งศิริพร คำสะอาด.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.
เลขเรียกHA29.5 ศ463ก 2526,WA950 ศ6ก 2561,519.546 ศ463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เทคนิคลับของหน่วย SEAL (ฉบับต้องรอดในทุกสถานการณ์) = 100 deadly skills : survival edition / Clin...
ชื่อผู้แต่งอีเมอร์สัน, คลินท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไดรฟ์, 2561.
เลขเรียกU225 อ75,355.548 อ315ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เทคนิคลับของหน่วย SEAL : ฉบับต้องรอดในทุกสถานการณ์ = 100 deadly skills : survival edition / Clin...
ชื่อผู้แต่งอีเมอร์สัน, คลินต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไดรฟ์, 2559.
เลขเรียก355.548 อ772ห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เทคนิคลับของหน่วย SEAL = 100 deadly skills / Clint Emerson, เขียน ; สุรศักดิ์ สุบงกช, แปล tex...
ชื่อผู้แต่งEmerson, Clint
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไดรฟ์, 2560
เลขเรียกU225 อ74,355.548 E53ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เทคนิคลับของหน่วย SEAL = 100 deadly skills / Clint Emerson, เขียน ; สรศักดิ์ สุบงกช, แปล
ชื่อผู้แต่งEmerson, Clint ผู้แต่ง
เลขเรียก355.548 อ772ห 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ / วรัญญา เกียรติวิทู = Survival analysis of ...
ชื่อผู้แต่งวรัญญา เกียรติวิทู, 2523-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาอัตราการรอดของรังนกและสังคมของสัตว์ผู้ล่ารังบริเวณพื้นที่ชายขอบป่า = The study of nest survi...
ชื่อผู้แต่งปรเมศวร์ ดวงกรมนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2558
เลขเรียกQL673 ป-ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเติบโตและอัตรารอดในแนวปะการังธรรมชาติของปะการังที่ได้จากการผสมเทียมในระบบเลี้ยงบนบก : รายงานวิจั...
ชื่อผู้แต่งวรณพ วิยกาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก593.6 ว17ก 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการเสริมวิตามินซีต่อการเติบโต การรอดชีวิต และความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของหอยหวาน Babyl...
ชื่อผู้แต่งธิติภพ สุขุมาลชาติ
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เทคนิคลับของหน่วย SEAL = 100 deadly skills / Clint Emerson เขียน ; สรศักดิ์ สุบงกช แปล.
ชื่อผู้แต่งอีเมอร์สัน, คลินต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไดรฟ์, 2558.
เลขเรียกGF86 อ772 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการย้ายอาณาเขตของลูกนกและความสามารถในการผลิตลูกของนกป่า = Juvenile dispersal and fecundity of unders...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2561
เลขเรียกQL673 ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชา 1902 205 : ชีวสถิติ เพื่อประกอบการพิจารณาขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...
ชื่อผู้แต่งพลากร สืบสำราญ.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา