Found: 236  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมรดกสิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี / หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด...
ชื่อผู้แต่งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, [2554?]
เลขเรียก390.91593 ห35ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการ การอนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสำหรับเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชน ประจำปีง...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียก306 ผ932 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม สำหรับเครือข่ายทางวัฒนธรรม และประชาชน ประจำปีง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2551.
เลขเรียก306 ผ932 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของสำนักงานเทศบาลเมืองพังงา อำเภอเ...
ชื่อผู้แต่งกรกฤช พัฒนรักษ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกอ 390.09593 ก152ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนด้วยกระบวนการเครือข่าย / วิทยานิพนธ์ ของ อนัน ปั้...
ชื่อผู้แต่งอนัน ปั้นอินทร์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกวจ 301.29593 อ36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมศิลปวัฒธรรมบนถนนคนเดินวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิทยานิพนธ์ ข...
ชื่อผู้แต่งยุวดี หัสดี
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 301.29593 ย75น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : รายงานการวิจัย / ...
ชื่อผู้แต่งไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
เลขเรียกส.ร. 390.09593 ช966บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำนักและการสืบสานงานช่างไม้สายสกุลช่างเพชรบุรี : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ชนัญญ์ เมฆหมอก.
ชื่อผู้แต่งชนัญญ์ เมฆหมอก.
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี], 2560.
เลขเรียก747.3 ช145ค 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาบทบาทพระอุมาลีคุณูปมาอาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น = A Study of the...
ชื่อผู้แต่งพระสุวิทย์ กลฺยาณธมฺโม (ไชยเสมอ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกอ 294.30922 ส881ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมรังสรรค์ 2552-2556 / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกส.ร. 306.09593 ร226ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม : การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่กิจกรรม การเรียน การสอน และการวิจัย ...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม., 2556
เลขเรียก306 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม : การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่กิจกรรม การเรียน การสอน และการวิจัย ...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกLC1036.8.T5 ห159 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2512.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรม, 2512.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2513.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรม, 2513.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนึ่งหลักสูตรหนึ่งศิลปวัฒนธรรม การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมสู่กิจกรรม การเรียน การสอน และการวิจัย "บท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยสารคาม : กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 2556
เลขเรียกDS589.M3 ม56 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา