Found: 1,868  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือธุรกิจพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง/ สถานจัดการและอนุรักษ์พล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 254?.
เลขเรียก333.79 ค246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม / ชาญชัย ทองประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งชาญชัย ทองประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ , 2551.
เลขเรียกTJ163.5.F3 ช485ก 2551,670.6 ช-ก 2551 ฉ.1-2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี = Good practices : รายอุปกรณ์ในการอนุรักษ์พลังงาน / ดำเนินการผลิตโดย มูลนิธิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2557.
เลขเรียก333.79 ค695(2) 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือชุดความรู้ / กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2548]
เลขเรียกTJ163.3 ค78 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานเบื้องต้น อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประห...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมพงษ์ พานิชชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ : รายงานผลการวิจัย ม...
ชื่อผู้แต่งสิรวีธ์ อินจินดา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550.
เลขเรียก333.7932 ส728ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนในจังหวัดหนองคาย [text] / วีรธาดา สำเนี...
ชื่อผู้แต่งวีรธาดา สำเนียง
พิมพลักษณ์2560
เลขเรียกวพ 333.7964 ว827ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการนำมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ไปสู่การปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิ...
ชื่อผู้แต่งสง่า พิมพ์ทอง
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกTK151 ส152ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเส้นหมี่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ = Energy Conservation Case Study...
ชื่อผู้แต่งศรายุทธ ทองอินทร์
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน [electronic resource] = Energy conservation in factory / นวพล ชวางกูร, รช...
ชื่อผู้แต่งนวพล ชวางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประหยัดพลังงาน : เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า / บรรณาธิการบทความวิชากา...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2551]
เลขเรียก333.7916 ค695ช 2551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้เรียนการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม = Indrustrail energy conservation / กรมพัฒนาพลั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2550.
เลขเรียกTJ163.27 ค695 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการกระจายของแสงสว่างจากท้องฟ้าในประเทศไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์พ...
ชื่อผู้แต่งเสริม จันทร์ฉาย.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกTH6021 ส74 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยเทคนิคการจัดการ / : โดย ศูนย์วิจัยและบริการ มหาวิทยาลัยศรีน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, [254?].
เลขเรียกHD9502.T35 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสุดท้าย (Final report) โครงการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนในเขตพระราชทาน (การติดตั้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
เลขเรียกQC73.8.C6 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา