Found: 3,039  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
เลขเรียกHC445.Z65 ค692 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, ชัยพงษ์ สำเนียง,...
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2555
เลขเรียก333.72 ม555ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาอ่าวนครศรีธรรมราช : รายงานการวิจัย ...
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ เวชประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2542.
เลขเรียกว333.72 ว3341บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / วิชัย เทียนน้อย
ชื่อผู้แต่งวิชัย เทียนน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, ม.ป.ป
เลขเรียกHC55 ว541ก,333.7 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / เรณู หอมหวล.
ชื่อผู้แต่งเรณู หอมหวล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ], 2537.
เลขเรียก333.72 ร765ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / ฟาริดา ร่มพฤกษ์
ชื่อผู้แต่งฟาริดา ร่มพฤกษ์
พิมพลักษณ์เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , 2560
เลขเรียก333.72 ฟ27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องเหลียวหลังแลหน้า สร้างพลังข้อมูล ปฏิรูปฐานทรัพยากร [video recording] / เครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำแม่แต...
ชื่อผู้แต่งเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำแม่แตงตอนบน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / สมมต สมบูรณ์
ชื่อผู้แต่งสมมต สมบูรณ์
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2528.
เลขเรียก333.72 ส44อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา...
ชื่อผู้แต่งเสวียน เปรมประสิทธิ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2552
เลขเรียกHC445.Z65 ส933ค 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ชื่อผู้แต่งเสวียน เปรมประสิทธิ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกQK981 ส934ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ชื่อผู้แต่งเสวียน เปรมประสิทธิ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2554
เลขเรียกQK981 ส934ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศณษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สุธัญญา ทองรักษ์ [Text].
ชื่อผู้แต่งสุธัญญา ทองรักษ์.
พิมพลักษณ์สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2542.
เลขเรียก333.7 ส783ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ , 2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resources management / เทวี สวรรยาธิบัติ.
ชื่อผู้แต่งเทวี สวรรยาธิบัติ.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, [2540.].
เลขเรียก333.7 ท653ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา