Found: 532  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการอ่านของบุคลากรและบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / โสภา กายสิทธิ...
ชื่อผู้แต่งโสภา กายสิทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2555
เลขเรียกวจ028 ส9912ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ปีพุทธศักราช 2542 / กรมส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) , 2542.
เลขเรียก418.4 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการส่งเสริมการอ่าน ปี 2545 : รายงาน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, บริษัท ซี.พี. เซเ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน), 2545.
เลขเรียก028.5 ค962 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ / สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557.
เลขเรียก495.9184 ก494 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้เท...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา เว็บบ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านเพื่อชีวิต / อุไร วันดี.
ชื่อผู้แต่งอุไร วันดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ [ม.ป.ป.].
เลขเรียก418.4 อ857ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านเพื่อชีวิต = Reading for life / ดนยา วงศ์ธนะชัย.
ชื่อผู้แต่งดนยา วงศ์ธนะชัย
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2542.
เลขเรียก418.4 ด122ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านและส่งเสริมการอ่าน : เอกสารประกอบการสอนวิชา / ลักขณา มณีพันธุ์
ชื่อผู้แต่งลักขณา มณีพันธุ์
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2548.
เลขเรียก028 ล111ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมคัดสรรสำหรับส่งเสริมการอ่าน / โดย รัตนาพร สงวนประสาทพร.
ชื่อผู้แต่งรัตนาพร สงวนประสาทพร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.
เลขเรียกLB1050 ร376 2545,028.5 ร376ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่เอื้อและที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน : กรณีศึกษาแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมก...
ชื่อผู้แต่งอรศรี งามวิทยาพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการติดตามและประเมินผลภายในแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สถาบันการจัดการแบบองค์รวม, 2554.
เลขเรียก028.5 อ378ป 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการรักการอ่าน : ปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2547].
เลขเรียก372.4 ร451 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านให้มากเท่าที่ใจอยากอ่าน / กรมการศึกษานอกโรงเรียน.
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2545.
เลขเรียก028 ก19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2529.
เลขเรียก025.5 ศ311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัการอ่าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2549.
เลขเรียก028.5 น774 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา