Found: 757  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการเลิกบุหรี่และการบำบัดรักษาผู้ติดบุหรี่ / มณฑา เก่งการพานิช, ลักขณา เติม...
ชื่อผู้แต่งมณฑา เก่งการพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2549
เลขเรียกRA645.T62 ม33 2549,WM290 ข291 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีเลิกสูบบุหรี่ให้ได้ผลเด็ดขาดโดยใช้เวลา 5 วัน = Kick it! stop smoking in 5 days / จูดี้ เพอร์ลม...
ชื่อผู้แต่งเพอร์ลมัทเทอร์, จูดี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่น้ำ, 2531.
เลขเรียกHV5740 พ926ว 2531,613.85 พ926ว 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีต่อการสูบบุหรี่ = Maejo University students attitudes toword...
ชื่อผู้แต่งไกรวุฒิ กอโพธิ์ศรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันตรายของบุหรี่และวิธีเลิก [จุลสาร] / สนอง อูนากูล.
ชื่อผู้แต่งสนอง อูนากูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชียง, 2529.
เลขเรียกRA ส3อ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ทัศนคติ และวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของชาวไ...
ชื่อผู้แต่งอนัส เจริญมิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2557
เลขเรียกHV 5770 .T5 อ15 2557,วจ 363.4 อ 175 ท 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของครัวเรือนในบ้านเอื้ออาทรเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอ...
ชื่อผู้แต่งพัชยา ศรีสุนาครัว
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559
เลขเรียกวจ 613 พ516ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากร ... = Report the survey of cigarette smoking behaviour...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2531-
เลขเรียกGT3020 ร451,WM176 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย กลุ่มผู้สูบบุหรี่ รอบที่ 5 (พ.ศ.2554) / อารี จำปากลา...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุหรี่ ภัยร้าย ทำลายคุณ [จุลสาร] / คณะผู้จัดทำ อารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ...(และคนอื่น ๆ).
ชื่อผู้แต่งอารัมภ์พร เอี่ยมวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ , 2556.
เลขเรียกHV อ6บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบุหรี่=ยาเสพติด [จุลสาร] : เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม / มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2556.
เลขเรียกRA ร34บ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธวิธีเลิกบุหรี่ใน 30 วัน / เรียบเรียงโดยอนงค์นุช จงรักษ์.
ชื่อผู้แต่งอนงค์นุช จงรักษ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : เชษฐ สตูดิโอ, 2531?].
เลขเรียก613.85 อ156ย 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลมหายใจหอม / อ้วน อรชร บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2554.
เลขเรียก362.296 ล169
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง"รวมพลังประชาคม ขจัดภัยบุหรี่" วั...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.), 2549.
เลขเรียกHV5740 ร64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายงานการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5เรื่อง รวมพลังประชาคมขจัดภัยบุหรี่ / มณฑา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติเรื่อง รวมพลังประชาคมขจัดภัยบุหรี่ (ครั้งที่ 5 : 2549 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ(ศจย.) 2549.
เลขเรียกRC567 ก482 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู้เพื่อไทยไร้ควันบุหรี่ : บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ / ประกิต วาทีสาธกกิจ
ชื่อผู้แต่งประกิต วาทีสาธกกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2550.
เลขเรียก613.85 ป 121 ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา