Found: 5,857  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาหลักการสื่อสารดาวเทียม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนจ่า...
ชื่อผู้แต่งชินกร เหมือนวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดประลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทค...
ชื่อผู้แต่งวิโชค พรหมดวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดทดลองการผสมสัญญาณแอนะลอก [electronic resource] = Analog signal modulation experiment set / พงศกร ...
ชื่อผู้แต่งพงศกร นาคาบดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน / สุรชัย ฉายศิริพันธ์
ชื่อผู้แต่งสุรชัย ฉายศิริพันธ์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2548.
เลขเรียก371.332 ส 855 ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการผลิตและการใช้ชุดการสอน : ภายใต้โครงการพัฒนาอันเนื่อ...
ชื่อผู้แต่งวรกิต วัดเข้าหลาม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534.
เลขเรียกLB1043.5 ว182ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการบวก ลบ คูณ หารทศนิยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / รัตนี มูลกัน
ชื่อผู้แต่งรัตนี มูลกัน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อการสอน / ไพพร คุณาวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งไพพร คุณาวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522.
เลขเรียกLB1043.5 พ296 2522,371.335 พ96ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อและปรับสื่อเพื่อใช้สอนภาษา = Instruction media production / ขันแก้ว มาเพรม.
ชื่อผู้แต่งขันแก้ว มาเพรม.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ม.ป.พ., ม.ป.ป.
เลขเรียก371.33 ข115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการใช้สื่อการสอน / คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, 2548.
เลขเรียกLB1044.88 ก465
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการใช้สื่อการสอน = Media creating / [คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรงศึกษาธิการ, 2548.
เลขเรียกLB1044.88 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการใช้สื่อการสอน = Media creating / คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนใน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548.
เลขเรียกLB1044.88 ก491 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและการใช้สื่อการสอน = Media creating / คณะกรรมการดำเนินงานโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2548.
เลขเรียกLB1044.88 ก491 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน เรื่อง ประเภทวงดนตรีสากล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ...
ชื่อผู้แต่งโชคชัย รัตนเกษร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องคู่มือ สื่อประกอบการเรียนการสอน [computer file] : เพลงและเกมประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ / เจเนซิส...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แปลนปริทัศน์ จำกัด, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเลือกใช้และการผลิตสื่อการเรียนการสอน / โดย วัลลี จันทเรนทร์.
ชื่อผู้แต่งวัลลี จันทเรนทร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
เลขเรียก371.33 ว452ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา