Found: 78  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์การโคนม ปี 2552- = Thai dairy fact book 2009- / ชมรมนมสร้างชาติ.
ชื่อผู้แต่งชมรมนมสร้างชาติ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ม.ป.พ., 2552-
เลขเรียกSF17 ช44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างชาติญี่ปุ่นด้วยเศรษฐกิจ / ชวินทร์ ลีนะบรรจง
ชื่อผู้แต่งชวินทร์ ลีนะบรรจง ผู้แต่ง
เลขเรียก330.952 ช296ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเรื่องการจัดการด้านการออกแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ / หัวหน้าโครงการวิจัย จี้เท้ง ปิยะกาญ...
ชื่อผู้แต่งจี้เท้ง ปิยะกาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2547.
เลขเรียกNA6690 .จ67 2547,727.6 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThai dairy fact book ... / โดย ชมรมนมสร้างชาติ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ชมรมนมสร้างชาติ, 2552-
เลขเรียก637.1 ท931
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ พ.ศ. 2552 / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2552.
เลขเรียกDS568 ส66 2552,390.09593 ส925ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการและงานออกแบบศูนย์แสดงสินค้าแห่งชาติ / ชาติศักรินทร์ พาหุกุล
ชื่อผู้แต่งชาติศักรินทร์ พาหุกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศูนย์การกีฬาแห่งชาติ / จิรศักดิ์ ภู่วิไลวัฒนกิจ
ชื่อผู้แต่งจิรศักดิ์ ภู่วิไลวัฒนกิจ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการและงานออกแบบหอภาพยนตร์แห่งชาติ / ภูษณะ องค์ชัยศักดิ์
ชื่อผู้แต่งภูษณะ องค์ชัยศักดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการและงานออกแบบโรงละครแห่งชาติ / วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์
ชื่อผู้แต่งวรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการและงานออกแบบ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ / ปิยะ วีระไวทยะ
ชื่อผู้แต่งปิยะ วีระไวทยะ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหอภาพยนตร์แห่งชาติ / จักรพงษ์ โชคกิจการ
ชื่อผู้แต่งจักรพงษ์ โชคกิจการ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ : รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการสร้างความปรองดองแห่งชาติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการทหาร สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการและงานออกแบบศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ / แสงชัย พฤกษารัตนนนท์
ชื่อผู้แต่งแสงชัย พฤกษารัตนนนท์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียกคืนทุนในโครงการจัดสร้างที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ / โดย สุวรรณา ก้อนแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา ก้อนแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การเคหะแห่งชาติ, 2524.
เลขเรียกHD7287.7.ท9 ส76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิภาพของเพลงชาติไทย และผลกระทบที่มีต่อชนชั้นทางสังคม / วราวัฑฒิ์ ชูโต = The efficiency of the...
ชื่อผู้แต่งวราวัฑฒิ์ ชูโต
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา