Found: 46,199  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM education (สะเต็มศึกษา) / วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งวศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียก371.102 ว57ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกิจกรรมดนตรีสำหรับครู / ณรุทธ์ สุทธจิตต์
ชื่อผู้แต่งณรุทธ์ สุทธจิตต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
เลขเรียกMT10 ณ252ก 2540,780.7 ณ251ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพเรื่อง ร่างกายของเรา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2534.
เลขเรียกQ181 ห144รง 2534/2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพเรื่อง ร่างกายของเรา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2534.
เลขเรียกQ181 ห144รง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ / สำนักวิชาการและมา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2549.
เลขเรียกวจ LB1590.3 ร451,372.6 ส215ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการเรียนการสอนสุขภาพอนามัย 51405 หน่วยที่ 1-7, 8-15 = Teaching-learning in healt...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
เลขเรียกRA440 อ885 2539,613.07 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดนตรีเบื้องต้นสำหรับครูประถม / วิรัช ซุยสูงเนิน.
ชื่อผู้แต่งวิรัช ซุยสูงเนิน.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2525.
เลขเรียกML345.T364 ว689 2525,780.7 วร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพระดับประถมศึกษา
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ, 2528
เลขเรียก372.8 ว34ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนแผนการให้ความรู้ทางสุขภาพ / อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์
ชื่อผู้แต่งอภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : ชลบุรีการพิมพ์, 2546.
เลขเรียกR727.4 อ267 2546,WA18 อ267 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อเสนอโครงการ โครงการแผนงานบัณฑิตศึกษาสหสาขานานาชาติฟิสิกส์การแพทย์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง = Proj...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-]
เลขเรียกWN18 ข289
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพเรื่อง ยากับชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2534.
เลขเรียกQ181 ห144ย 2534/2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2550.
เลขเรียก378.199 ม19ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา