Found: 15,729  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ หน่วยที่ 1-5= Independent study / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ บัณฑ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทุบรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.
เลขเรียกLB 1049 ม247ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการสืบสวนจับกุมคดีมีหมายจับ : กรณีศึกษาข้าราชการตำรวจด้านสืบสวนในสังกัดตำรวจภูธรจั...
ชื่อผู้แต่งสำราญ วงศ์ชัย
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2554
เลขเรียกวพ363.25 ส698ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์แอนิเมชั่นภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนและภาษาไทย/ ยุพดี สีสังข...
ชื่อผู้แต่งประภารัตน์ แก้วคำมา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสังเคราะห์และเปรียบเทียบการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชีย...
ชื่อผู้แต่งกมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียก015.593 ก137ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตของกำลังพลทหาร สังกัดกอง 3 หน่วยศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย = The...
ชื่อผู้แต่งธนากร จอมอินตา
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2557
เลขเรียกวพ355.12 ธ231ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยองค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อความสำเร็จในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือ...
ชื่อผู้แต่งยิ่งใหญ่ นิลวัฒนกุล
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2557
เลขเรียกวพ658.054678 ย281ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวการศึกษาชุดวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ หน่วยที่ 1-5= Independent study / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ บัฯ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.
เลขเรียกLB 1043 ม247น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ (Discovery Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย = Developmen...
ชื่อผู้แต่งจิดาภา คำวัง
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2556
เลขเรียกวพ307.1 จ391น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมาตรฐานการจ้างแรงงานของผู้ประกอบการ จังหวัดเชียงราย = A Study o...
ชื่อผู้แต่งศรายุทธ สีทิอ้าย
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2557
เลขเรียกวพ331.62 ศ167ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรถไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = ...
ชื่อผู้แต่งทัศนียา กล้าหาญ
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2556
เลขเรียกวพ388.4 ท367น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมถนนคนเดิน เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย = A S...
ชื่อผู้แต่งแววพันธ์ แย้มแขไข
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2557
เลขเรียกวพ658.8342 ว946ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวสารจากโรงสีข้าวขนาดใหญ่ในเขตอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะ...
ชื่อผู้แต่งสิริฤทัย กองมงคล
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2556
เลขเรียกวพ658.8342 ส731ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิภาพโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน...
ชื่อผู้แต่งนิภาภรณ์ เลิศณรงค์ฤทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2556
เลขเรียกวพ371.22 น626ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่มีตราสินค้าในประเทศของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียง...
ชื่อผู้แต่งปิยาภรณ์ ใจแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2557
เลขเรียกวพ658.8342 ป629ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จการดำเนินโครงการรัฐเอื้อราษฎร์ในที่ดินราชพัสดุ จังหวัดเชียงราย = Affecti...
ชื่อผู้แต่งจันทร์สม เป็นตาธรรม
พิมพลักษณ์เชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2557
เลขเรียกวพ346.043 จ278ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา