Found: 2,152  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนเด็กพิเศษ = Teaching special children / อรนุช ลิมตศิริ
ชื่อผู้แต่งอรนุช ลิมตศิริ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
เลขเรียกLC3965 อ329 2547,371.9 อ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง85 คำถามสำคัญกับการศึกษาพิเศษ
ชื่อผู้แต่งมานิต สิทธิศร
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักงานการประถมศึกษาอำเภพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม, 2544.
เลขเรียก371.9 ม63ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ : เอกสารคำสอนวิชา 412 308 การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ / วารี ถิระจิตร
ชื่อผู้แต่งวารี ถิระจิตร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาการเรียนการสอน : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, 2531.
เลขเรียก371.9 ว484ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความบกพร่องในการเรียนรู้หรือแอลดี ปัญหาการเรียนรู้ที่แก้ไขได้/ ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์.
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ ฉัตรคุปต์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2544.
เลขเรียกLC 3965 ศ336ค 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือครูระบบการดูแลนักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ / สถาบันราชานุกูล กรมสุขภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บียอนด์ พับลิสชิ่ง, 2556, [2013]
เลขเรียกLG3965 ค695 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542
เลขเรียก371.91 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมฝึกอบรมครูการศึกษาพิเศษ... / สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ กองวิชาการ
ชื่อผู้แต่งกองวิชาการ สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2533
เลขเรียก371.9 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมสัมมนาศึกษานิเทศก์จังหวัดและผู้บริหารโรงเรียนเพื่อเตรียมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกองวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2533
เลขเรียก371.9 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องความคาดหวังการได้รับบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ...
ชื่อผู้แต่งอรพิน ศิริเอก
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ.), 2545.
เลขเรียกLC3965 อ334ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพปัญหาการจัดการศึกษาของครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ...
ชื่อผู้แต่งพรเพ็ญ แย้มอินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 371.1 พ175ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานโครงการการศึกษาพิเศษ โครงการพัฒนศึกษาอาเซียน 2523-2528.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย กองวิเทศสัมพันธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย, 2528.
เลขเรียก371.91 ส356
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเจตคติต่อการรับบริการของฝ่ายบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัสศูนย์การศ...
ชื่อผู้แต่งฮ่าหวา สุมาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและการบริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษ = Planning and administration for special education scho...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พรรณ เทพสุเมธานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.
เลขเรียกLC3965 พ718,371.9046 พ718ก 2550 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการ ปัญหาและเจตคติของครูและผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษต่อการจัดการศึกษาพิเศ...
ชื่อผู้แต่งจันทร์จิรา วิภาตนาวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ : เอกสารคำสอนวิชา 413308 การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ / วารี ถิระจิตร.
ชื่อผู้แต่งวารี ถิระจิตร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย], 2531.
เลขเรียก371.9 ว484ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา