Found: 2,564  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานอกระบบโรงเรียน = Nonformal education / ปฐม นิคมานนท์.
ชื่อผู้แต่งปฐม นิคมานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2522.
เลขเรียกLC5215 ป3,371.3 ป13ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานอกระบบโรงเรียน / บุหงา วัฒนะ.
ชื่อผู้แต่งบุหงา วัฒนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญวิทย์การพิมพ์, 2521.
เลขเรียกLC5257.ท9 บ7,374 บ684ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานคุณภาพการศึกษานอกโรงเรียน ปีงบประมาณ 2548 / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ.
ชื่อผู้แต่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน, 2548.
เลขเรียก374 ก278ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอดีตและอนาคตการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกโรงเรียน / อุทัย ดุลยเกษม.
ชื่อผู้แต่งอุทัย ดุลยเกษม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่มติดตามและประเมินผล กลุ่มแผนงาน สำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2548.
เลขเรียกLC5257.ท9 อ36,374.1 อ 779 อ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน / กลุ่มแผนงาน สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน...
ชื่อผู้แต่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. กลุ่มแผนงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2548.
เลขเรียก374 บ228น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานอกระบบโรงเรียน / จรูญ พานิชย์ผลินไชย.
ชื่อผู้แต่งจรูญ พานิชย์ผลินไชย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น, [2528?]
เลขเรียกLC5215 จ45,374 จ173ก 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบสำหรับคนพิการ / กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน. กองแผนงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2543].
เลขเรียก374.1 ก278น 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษานอกโรงเรียน / ศุภร ศรีแสน
ชื่อผู้แต่งศุภร ศรีแสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เรือนแก้วการพิมพ์, 2523
เลขเรียก374 ศ744ก 2/2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนานโยบาย การศึกษานอกโรงเรียน / กรมการศึกษานอกโรงเรียน
ชื่อผู้แต่งกรมการศึกษานอกโรงเรียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2537
เลขเรียก374 ก442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการด้านการศึกษานอกโรงเรียนของชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุ...
ชื่อผู้แต่งจินตนา สังวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2531.
เลขเรียกDS570.ก6 จ67 2531
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ : การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการและการฝึกอบรมของไทยและญี่ปุ่น เน้...
ชื่อผู้แต่งศุภร ศรีแสน.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541
เลขเรียก374.95 ศ46ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานคุณภาพการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2550 [te...
ชื่อผู้แต่งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสมุทรปราการ, [2551]
เลขเรียกสร 374.1 ศ812ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเล่าเรื่อง...การศึกษาตลอดชีวิต : ผลงานที่คัดสรร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน การศึกษานอกโรงเรียน, [255?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา