Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2551 (ปอมท.) เรื่อง "กอบกู้สังคมด้วยอุดมศึกษา" / จัดทำโดย ที่ประชุม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี (ปอมท.) เรื่อง "กอบกู้สังคมด้วยอุดมศึกษา" (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.
เลขเรียกLB2301 ก485ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการประจำปี 2548 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง รัฐและมหาวิทยาลัย ร่วมมือร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการประจำปี 2548 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง รัฐและมหาวิทยาลัย ร่วมมือร่วมใจสู่เวทีโลก (2549 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ที่ประชุม, 2549.
เลขเรียกLC179 ก475 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2551 ปอมท.เรื่องกอบกู้สังคมด้วยอุดมศึกษา วันจันทร์ที่ 1-วันอังคารที...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ปอมท. เรื่องกอบกู้สังคมด้วยอุดมศึกษา (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกLB2301 ก226 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการ การประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2553 เรื่อง การปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย : ฤาจะเป็นความฝัน? และการป...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) (2553 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.), 2553.
เลขเรียกLB 2301 ก27กร 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐและมหาวิทยาลัยร่วมมือร่วมใจสู่เวทีโลก : การประชุมทางวิชาการประจำปี 2548 ของที่ประชุมอธิการบดีแห่...
ชื่อผู้แต่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย. การประชุมทางวิชาการประจำปี (2548 : เชียงใหม่).
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549].
เลขเรียกLC179 ท534 2549,378.1ท533ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาอุดมศึกษากับความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ / เผด็จ วัฒนภูติ
ชื่อผู้แต่งเผด็จ วัฒนะภูติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, [253-]
เลขเรียก378.1 ผ761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (2531-2545) : โครงการวิจัยที่ 4.1 เรื่องบทบาทอุดมศึกษาเอกชน : ร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักบริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียกLB2328.5 .ป44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง คุ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื่อง "คุณภาพอุดมศึกษาไทยพอใจหรือยัง" (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : (ปอมท.), 2552.
เลขเรียกLB2341 ก485 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี 2557 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เรื...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท.) (2557 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2557, [2014]
เลขเรียกLB2301 ก482ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเรื่องยุทธศาสตร์อุด...
ชื่อผู้แต่งที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2549 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปอมท., 2538
เลขเรียกLB2333 ก64 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติวิเคราะห์และแผนภาพ : ชุดที่ 4 ผู้สำเร็จการศึกษากับการมีงานทำ / กองสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์,
เลขเรียก331.1 ส143
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2535 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร งานวิจัยและพัฒนา [Text]
ชื่อผู้แต่งงานวิจัยและพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร 2535
เลขเรียก378 ง224ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมอุดมศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา : รายงานผลการวิจัย / โดย อภิชัย พันธเ...
ชื่อผู้แต่งอภิชัย พันธเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกLB2322 อ251ก,378.107 ผ932 ล.9
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา รายไตรมาส ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2539 / สำนักงานคณะกรรมการกา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539.
เลขเรียก370 ส691ข 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการศึกษาความต้องการกำลังคนในสาขาวิชาทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี /...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัดทบวง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ทบวงฯ, 2535.
เลขเรียกLB2324 ท3465
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา