Found: 5,998  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นสากลของการอุดมศึกษาไทย / สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฯ, [255-].
เลขเรียก738.593 ส691ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาต่อต่างประทศ 2541 = / International Study Handbook 1999 /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สอบในเมืองไทย ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ, ม.ป.ป.
เลขเรียก378.73 6ค95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการ การศึกษาดูงานด้านการบริหารและวิชาการ ในระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ...
ชื่อผู้แต่งการศึกษาดูงานด้านการบริหารและวิชาการในระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เรื่อง มองสถาบันอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2539.
เลขเรียก378.19 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาการอุดมศึกษาไทย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียก378.593 ค1411ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดเรื่องอุดมศึกษา : รวมคำบรรยายและอภิปรายทางการอุดมศึกษา / ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ สินลารัตน์
เลขเรียก378.593 พ976พ 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการและเป้าหมายของแผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2533-2547) / คณะกรรมการจัดทำแผนอ...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย. คณะกรรมการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียก378.593 ท119ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุดมศึกษาสู่ปวงชน : รายงานการวิจัยเชิงเอกสาร / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียก378.593 ค1411อ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮังการี ออสเตรีย เยอรมัน : มองอย่างคนรุ่นใหม่...เพื่อสังคมไทยฐานความรู้ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547
เลขเรียก378.43 ล51ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอุดมศึกษาปริทัศน์ 4 / อดุลย์ วิริยเวชกุล.
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ วิริยเวชกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
เลขเรียกLB2321 อ134 2541,378 อ133ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก = How to obtain Master's and PhD degrees / เสกศักดิ์ อัสวะวิสิ...
ชื่อผู้แต่งเสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกLB2301 ส887 2554,378.2 ส888ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอภิปรายเรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 253...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนสำหรับการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 = Teaching and learning towards 21st Century higher e...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) (ครั้งที่ 9 : 2557 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2557.
เลขเรียกLB2301 ก482 2558,378 ก482ก 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามผลโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับชุมชน / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2543.
เลขเรียกLB2322.2 ก422 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมิน (เฉพาะบทที่ 6 - 9) โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจั...
ชื่อผู้แต่งปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2545.
เลขเรียก378.166 ป471ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา