Found: 6,508  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดเรื่องอุดมศึกษา : รวมคำบรรยายและอภิปรายทางการอุดมศึกษา ไพฑูรย์ สินลารัตน์ text
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ สินลารัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2558
เลขเรียกLB 2332 พ975พ 2558,378.593 พ976พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาขาวิชาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษาพัฒนาการในรอบ 200 ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-2525) / ไพฑูรย์...
ชื่อผู้แต่งไพฑูรย์ สินลารัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกLB2362.T5 พ975 2546,378.199 พ93ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นสากลของการอุดมศึกษาไทย / สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักฯ, [255-].
เลขเรียก738.593 ส691ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษาต่อต่างประทศ 2541 = / International Study Handbook 1999 /
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สอบในเมืองไทย ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ, ม.ป.ป.
เลขเรียก378.73 6ค95
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการ การศึกษาดูงานด้านการบริหารและวิชาการ ในระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ...
ชื่อผู้แต่งการศึกษาดูงานด้านการบริหารและวิชาการในระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เรื่อง มองสถาบันอุดมศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะ, 2539.
เลขเรียก378.19 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอุดมศึกษาปริทัศน์ 4 / อดุลย์ วิริยเวชกุล.
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ วิริยเวชกุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
เลขเรียกLB2321 อ134 2541,378 อ133ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอุดมศึกษาปริทัศน์ / อดุลย์ วิริยเวชกุล
ชื่อผู้แต่งอดุลย์ วิริยเวชกุล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538-
เลขเรียกLB2322 อ134,378 อ134ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาการอุดมศึกษาไทย / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียก378.593 ค1411ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการและเป้าหมายของแผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2533-2547) / คณะกรรมการจัดทำแผนอ...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย. คณะกรรมการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลัย, 2533.
เลขเรียก378.593 ท119ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฮังการี ออสเตรีย เยอรมัน : มองอย่างคนรุ่นใหม่...เพื่อสังคมไทยฐานความรู้ / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547
เลขเรียก378.43 ล51ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานเทียบโอนผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา / สุมาลี สังข์ศรี, ผู้วิจัย.
ชื่อผู้แต่งสุมาลี สังข์ศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551.
เลขเรียกLB2359.5 ส74 2551,Res 378.1 ส842ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอภิปรายเรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 253...
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักงานปลัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเรียนการสอนสำหรับการอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 = Teaching and learning towards 21st Century higher e...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) (ครั้งที่ 9 : 2557 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2557.
เลขเรียกLB2301 ก482 2558,378 ก482ก 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามผลโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับชุมชน / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2543.
เลขเรียกLB2322.2 ก422 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา