Found: 7,902  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการโรงเรียนประถมศึกษา = Elementary School Management / สาขาวิชาศึกษาศาสต...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539.
เลขเรียก372.1 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประถมศึกษา / ชูศรี สนิทประชากร
ชื่อผู้แต่งชูศรี สนิทประชากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัชระการพิมพ์, 2522.
เลขเรียกLB1555 ช685,372 ชศ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประถมศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2528]
เลขเรียกLB1564.T5 ก218ก 2528,3782 ศ311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู่รั้วโรงเรียนในฝันด้วย RESUME (ฉบับ ป.6) / รลดา, นามแฝง [text]
ชื่อผู้แต่งรลดา, นามแฝง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คาร์เปเดียมเมอร์, 2560.
เลขเรียก372 ร129ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรประถมศึกษาของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย : งานวิจัย / ของ ดวงเดือน เทศวาน...
ชื่อผู้แต่งดวงเดือน เทศวานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน, 2535.
เลขเรียก372.19 ด175ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง หลักสูตรประถมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2531].
เลขเรียกLB1570 ก41,372.19 ก445ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมฯ, 2532.
เลขเรียกLB1570 ก443,10 : 01 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยและประเมินผลประสิทธิภาพของการประถมศึกษา : องค์กำหนดประสิทธิภาพของการประถมศึกษา / สำน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526.
เลขเรียกLB1555 ร452 2526,372 ร451 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยการจัดสรรทรัพยากรสำหรับเด็กปฐมวัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2526.
เลขเรียก372.1207 ค961 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมประถมศึกษา : เอกสารการสอนชุดวิชา = Related literure in elementary education / สาขาวิชาศึกษ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียก372 ส418ว 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การประถมศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ / สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานฯ, [2527].
เลขเรียกLB1582.ท9 ส63,372.9593 ส215รป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประถมศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศไทย / กองวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. กองวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2528.
เลขเรียกLB1564.T364 ค121ก,372.93 ค 162 ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประถมศึกษา / สมบัติ มหารศ.
ชื่อผู้แต่งสมบัติ มหารศ.
พิมพลักษณ์กาฬสินทร์ : โรงพิมพ์ประสานมิตรการพิมพ์, 2520.
เลขเรียกLB1555 ส4 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2536 / สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครสวรรค์
ชื่อผู้แต่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
พิมพลักษณ์[นครสวรรค์] : ม.ป.พ., 2536.
เลขเรียกLB1564.T5 ก489ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมทางวิชาการ เพื่อเสนอผลงานวิจัยในระดับประถมศึกษา และก่อนประถมศึกษา ของหน่วยงานและบุคลา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กองวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2534.
เลขเรียก372.13 ก218ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา