Found: 672  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนทางเทคโนโลยีเพืื่อพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน / นิตย์ จันทรมัง...
ชื่อผู้แต่งนิตย์ จันทรมังคละศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538.
เลขเรียก607 น573ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี / จรูญ วงศ์สายัณห์
ชื่อผู้แต่งจรูญ วงศ์สายัณห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2520.
เลขเรียก371.3078 จ175ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีขั้นสูงต่อการพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคต : รายงานการสัมมนา 18-19 ก.ย. 28 / โดย นิสิตบ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนา บทบาทของเทคโนโลยีขั้นสูง ต่อการพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคต (2528 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ, 2528.
เลขเรียก371.39445 ก27บ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานทางเทคโนโลยีในการศึกษา / อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์
ชื่อผู้แต่งอรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2528.
เลขเรียกLB1028 อ976พ 2528,371.33 อ333พ 2528 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, 2543.
เลขเรียก371.3078 ศ333
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการศึกษา = Educational technology/ จริยา เหนียนเฉลย.
ชื่อผู้แต่งจริยา เหนียนเฉลย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2546.
เลขเรียกLB 1028.3 จ167ท 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน วิชา เทคโนโลยีการศึกษา / คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและวัตกรรมทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2539.
เลขเรียก371.33 ค14อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีเพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ, (ม.ป.ป).
เลขเรียก384 ส125ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่ออนาคตหรือการศึกษาในทศวรรษหน้า.
พิมพลักษณ์2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรากฐานจิตวิทยาทางเทคโนโลยีการศึกษา/ สาโรช โศภีร์รักษ์.
ชื่อผู้แต่งสาโรช โศภีร์รักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551
เลขเรียก371.33 ส287ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ / สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, สุภาภรณ์ ...
ชื่อผู้แต่งสิรีรัตน์ เชษฐสุมน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2556.
เลขเรียกLB1028.3 ส646 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยและพัฒนาตัวชี้วัด ICT ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร / สิรีรัต...
ชื่อผู้แต่งสิรีรัตน์ เชษฐสุมน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ, 2556.
เลขเรียกLB1028.3 ส6462 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุปกรณ์เพื่อพัฒนาการศึกษา / โดย วัลลี จันทรเรนทร์.
ชื่อผู้แต่งวัลลี จันทเรนทร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.
เลขเรียก371.33 ว452อ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการศึกษา / ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2539.
เลขเรียก371.33 ค14ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีการศึกษา / วิวรรธ์ จันทร์เทพย์.
ชื่อผู้แต่งวิวรรธ์ จันทร์เทพย์.
พิมพลักษณ์ราชบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2542.
เลขเรียก371.33 ว37ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา