Found: 132,572  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการจัดการการศึกษา / ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย text
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกLA1221 ธ237 2560,379.593 ธ654พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา = Systems approach in education / bสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. bสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
เลขเรียก371 ม246ป 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล : เปรียบเทียบประเทศจีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฟินแลนด์ แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกLB1221 ก64 2554,370.9 พ9341ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการศึกษา = Foundation of education / อินถา ศิริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งอินถา ศิริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2544.
เลขเรียกL 71.T4 อ735พ 2544,370 อ735พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2539 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียก370.9593 ค 165 ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ / สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ร451 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ทางการศึกษา / กมล สุดประเสริฐ, สุนทร สุนันท์ชัย
ชื่อผู้แต่งกมล สุดประเสริฐ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--]
เลขเรียก370 ก134ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทองทิพย์วิทยา ภายหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาจากภ...
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง มณีมโนรมย์
พิมพลักษณ์ลำปาง สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2550
เลขเรียก371.2 บ243ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานบุคคลโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง [Text] ประเสริฐ จินะกาศ
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ จินะกาศ
พิมพลักษณ์ลำปาง สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2550
เลขเรียก371.104 ป151ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 [Text...
ชื่อผู้แต่งดารณี ทองบ่อ
พิมพลักษณ์ลำปาง สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2550
เลขเรียก371.2 ด226ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดลำปาง [Text] ทองคำ ชุ่มวิจารณ์
ชื่อผู้แต่งทองคำ ชุ่มวิจารณ์
พิมพลักษณ์ลำปาง สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2550
เลขเรียก371.2 ท19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพร้อมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสส...
ชื่อผู้แต่งราตรี ดวงไชย
พิมพลักษณ์ลำปาง สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2550
เลขเรียก373.1 ร222ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดลำปาง [Text] นุชนาถ ชุ่มแก้ว
ชื่อผู้แต่งนุชนาถ ชุ่มแก้ว
พิมพลักษณ์ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2550
เลขเรียก371.2 น242ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพปัญหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดลำพูน ...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ยะใจ
พิมพลักษณ์ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2550
เลขเรียก373.1 จ211ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง:กาี่ยวข้องกับการศึกษา 9-12 ตุลาคม 2538 [Text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงาน 2538
เลขเรียก370.78 ก226อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา