Found: 153,225  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา = Systems approach in education / bสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. bสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
เลขเรียก371 ม246ป 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการจัดการการศึกษา / ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย text
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
เลขเรียกLA1221 ธ237 2560,379.593 ธ654พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล : เปรียบเทียบประเทศจีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฟินแลนด์ แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกLB1221 ก64 2554,370.9 พ9341ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีใหม่ในการจัดการศึกษาของชาติ / เทียนฉาย กีระนันทน์.
ชื่อผู้แต่งเทียนฉาย กีระนันทน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกLC67.ท9 ท83,370.9593 ท615ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ทางการศึกษา : ทิศทางที่ไทยต้องทบทวน / กมล สุดประเสริฐ, สุนทร สุนันท์ชัย
ชื่อผู้แต่งกมล สุดประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541.
เลขเรียกLA11 ก134,379.593 ก19ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการศึกษา = Foundation of education / อินถา ศิริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งอินถา ศิริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2544.
เลขเรียกL 71.T4 อ735พ 2544,370 อ735พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2539 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียก370.9593 ค 165 ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางการศึกษาในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก : แนวโน้มและประเด็นสำคัญ = Educational ...
ชื่อผู้แต่งCheng, Yin cheong.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียกLA1052 ช761,379.5 น473ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลัก ทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา / สัมมา รธนิธย์.
ชื่อผู้แต่งสัมมา รธนิธย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2556.
เลขเรียกLB2805 ส216 2556,371.2 ส116ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ / สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ร451 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ทางการศึกษา / กมล สุดประเสริฐ, สุนทร สุนันท์ชัย
ชื่อผู้แต่งกมล สุดประเสริฐ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--]
เลขเรียก370 ก134ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษา : พื้นฐานการศึกษาทางสังคมและกฎหมาย / ชนิตา รักษ์พลเมือง.
ชื่อผู้แต่งชนิตา รักษ์พลเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557.
เลขเรียกLC71.2 ช153ส 2557,379 ช153ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กับการพัฒนาคน การปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและการสร้างพ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการ "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กับการพัฒนาคน การปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและการสร้างพื้นที่ให้กับปรัชญาพอเพียง" (2549 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก370.9593 ก525ผ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา