Found: 144,925  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชาการจัดระบบทางการศึกษา = Systems approach in education / bสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. bสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
เลขเรียก371 ม246ป 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีใหม่ในการจัดการศึกษาของชาติ / เทียนฉาย กีระนันทน์.
ชื่อผู้แต่งเทียนฉาย กีระนันทน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532.
เลขเรียกLC67.ท9 ท83,370.9593 ท615ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่สากล : เปรียบเทียบประเทศจีน เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฟินแลนด์ แล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกLB1221 ก64 2554,370.9 พ9341ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นฐานการศึกษา = Foundation of education / อินถา ศิริวรรณ.
ชื่อผู้แต่งอินถา ศิริวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2544.
เลขเรียกL 71.T4 อ735พ 2544,370 อ735พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ 2539 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2540.
เลขเรียก370.9593 ค 165 ร 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางการศึกษาในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิก : แนวโน้มและประเด็นสำคัญ = Educational ...
ชื่อผู้แต่งCheng, Yin cheong.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543.
เลขเรียกLA1052 ช761,379.5 น473ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศสมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ / สำ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ร451 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ทางการศึกษา / กมล สุดประเสริฐ, สุนทร สุนันท์ชัย
ชื่อผู้แต่งกมล สุดประเสริฐ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--]
เลขเรียก370 ก134ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กับการพัฒนาคน การปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและการสร้างพ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการ "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กับการพัฒนาคน การปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วมและการสร้างพื้นที่ให้กับปรัชญาพอเพียง" (2549 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก370.9593 ก525ผ 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทย...
ชื่อผู้แต่งปิติพร จูปราง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ, 2549.
เลขเรียก378.107 ป234ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพัฒนาระบบการศึกษาและวางแผนมหภาค สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539.
เลขเรียกLA1052 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพัฒนาระบบการศึกษาและวางแผนมหภาค สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539.
เลขเรียกLC2603 ก522 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์ความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศเพื่อนบ้าน / สำนักความสัมพันธ์ต่างประ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก379.593 ศ118 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบ : การศึกษาเพื่ออาชีพของกลุ่มประเทศนอร์ดิค / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, [25--?]
เลขเรียกLA132 ส65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา