Found: 1,021  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการวิเคราะห์โครงการ : ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / หฤทัย มีนะพันธ์.
ชื่อผู้แต่งหฤทัย มีนะพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกHD75.8 .ห45 2550,658.404 ห914ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ / มยุรี อนุมานราชธน.
ชื่อผู้แต่งมยุรี อนุมานราชธน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544.
เลขเรียกHD69.P75 ม47 2544,658.404 ม164ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์ / เยาวเรศ ทับพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งเยาวเรศ ทับพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
เลขเรียกHD69.P75 ย763 2551,658.404 ย546ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และประเมินโครงการ = Project analysis and appraisal / ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2527.
เลขเรียกHD69.ค9 ป413 2527,658.404 ป171ก 2527 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการสาธารณสุข : ทฤษฎีและการปฏิบัติ = Evaluation of health program : theory and pract...
ชื่อผู้แต่งช่อทิพย์ บรมธนรัตน์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
เลขเรียกRA541.ท9 ช53,658.404 ช19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินนเรศวร : ทฤษฎี รูปแบบและแนวทางการประเมิน/ รัตนะ บัวสนธ์.
ชื่อผู้แต่งรัตนะ บัวสนธ์.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : ริมปิงการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกHD 69.P75 ร374ก 2549,001.4 ร374ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินและการจัดการโครงการประเมิน : ประมวลสาระ = Evaluation and Management of Evaluation Project...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียก658.404 ก491 2554 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชาการประเมินและการจัดการโครงการประเมินหน่วยที่ 6-15 ( Evaluation and Management of Ev...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
เลขเรียกAZ191 ม56 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน รายวิชา การประเมินผลโครงการ / นิภาพรรณ เจนสันติกุล
ชื่อผู้แต่งนิภาพรรณ เจนสันติกุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2556
เลขเรียก658.404 น625อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลโครงการ [text] = Project evaluation / บุษกร สุขแสน ; ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ มหาวิทยาลัยร...
ชื่อผู้แต่งบุษกร สุขแสน
พิมพลักษณ์อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2556
เลขเรียกผว 658.404 ป672ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ = Project Analysis and Appraisal / ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2527.
เลขเรียกHD30.28 ป413 2527,658.404 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และประเมินโครงการ = Project analysis and appraisal / โดย ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2538.
เลขเรียกHD47.4 .ป45,658.404 ป17ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิรา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2541
เลขเรียกHD47.4 ม56 2541,658.404 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา