Found: 350  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการวางแผนพัฒนาจังหวัด / บรรณาธิการโดย ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2526
เลขเรียก352.14 ห321
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2545-2549) [electronic resource] / คณะอนุกรรมการประสานการวางแผนพัฒนาจั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการประสานการวางแผนพัฒนาจัหวัด (อผจ.), [2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และอำเภอในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-25...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : กรมการปกครอง, [2544]
เลขเรียก352.1309593 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการวางแผนพัฒนาจังหวัด / สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, [253-].
เลขเรียกHD30.28 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการวางแผนพัฒนาจังหวัด / สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย, [25--]
เลขเรียกHT169 . T5 ค7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนชุมชนเข้มแข็ง : แผนพัฒนาจังหวัดฉบับเจ้าเมือง / จารุวรรณ แก้วมะโน.
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ แก้วมะโน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556.
เลขเรียกJS7153.3.A3 จ64 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร / มนัสนันท์ ปู่หลังกล่...
ชื่อผู้แต่งมนัสนันท์ ปู่หลังกล่ำ
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกJS7153.3.A3 ม166ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี พ.ศ. 2600 กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปร...
ชื่อผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และอำเภอในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการประสานการวางแผนพัฒนาจังหวัด (อผจ.) ในคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น (กนภ.), สำนักงบประมาณ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง, [2545]
เลขเรียกส.ร. 352.16 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยโครงการพัฒนาพิเศษตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โครงการพัฒนาจังหวัดของส่วนราชการหรือ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2540.
เลขเรียก307.1 ก522 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเมินผลจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา กรณีจังหวัดภูเก็ตและพังงา : รายงานการวิจัย / สถาบันราชภัฏ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏภูเก็ต
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2545
เลขเรียกวจ 338.9593 ส363ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2553 - 2556) / สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดจันทบุรี
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สำนักงานจังหวัดจันทบุรี, 2553
เลขเรียกสร 338.9593 ส636ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีร...
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : เพชรภูมิการพิมพ์, [2553?]
เลขเรียกHN700.592.C6 ก635
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศ / ไพโรจน์ สิตปรีชา, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2515.
เลขเรียก338.9593 ก513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด / สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการราชการจังหวั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบูรณาการราชการจังหวัด , 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา