Found: 2,325  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ / วิเชียร เกตุสิงห์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกตุสิงห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนการพิมพ์, 2518.
เลขเรียกLB3051 ว6,151.2 ว 534 ห 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวัดผลและวิธีสร้างข้อสอบ / นิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์
ชื่อผู้แต่งนิโลบล นิ่มกิ่งรัตน์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.] : [ม.ป.พ., 2516
เลขเรียก371.27 น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความทางวิชาการ การเงิน-วัดผล / สถาบัน ราชภัฏสวนดุสิต.
ชื่อผู้แต่งราชภัฏสวนดุสิต, สถาบัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2535.
เลขเรียก371.26 ร226ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย = Development of cognitive meesurement inst...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
เลขเรียก371.26 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธพิสัย หน่วยที่ 1-7 = Devolopment of congnitive meas...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2562
เลขเรียก371.26 ส747อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธพิสัย หน่วยที่ 8-15 = Devolopment of congnitive mea...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2558
เลขเรียก371.26 ส747อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักเบื้องต้นของการวัดผลการศึกษา / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และ เอนกกุล กรีแสง.
ชื่อผู้แต่งเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2519.
เลขเรียกLB3051 ส7 2519,371.26 ส573ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรสภาการฝึกหัดครู ฉบับเพิ่มเติมพุทธศักราช 2524 วิชาเอกการวัดผลการศึกษา ระดับปริญญาตร...
ชื่อผู้แต่งวนิดา เดชตานนท์
พิมพลักษณ์2531.
เลขเรียกLB2806 ว169ก 2531,ส 371.26 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวัดกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สุรพล ทองงาม
ชื่อผู้แต่งสุรพล ทองงาม
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกLB3058.T5 ส852ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ตามเทคนิค เอ็ม อี คิว = Test construction fo...
ชื่อผู้แต่งพวงทิพย์ โพธิ์วอ
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกLB3058.T5 พ466ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง เราเริ่มต้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร...
ชื่อผู้แต่งวีระพล เจริญชนม์
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกLB3058.T5 ว846ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบทดสอบอิงเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = A construct...
ชื่อผู้แต่งศิวพร พรรณพราว
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกLB3058.T5 ศ542ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสร้างเครื่องมือวัดภาคปกิบัติ วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา / สำนักงานทดสอบทางการศึกษา ก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ สำนักงานทดสอบทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ม.ป.ป.
เลขเรียก370.78 ก218ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสร้างเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติ วิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา / สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรม...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ สำนักงานทดสอบทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ม.ป.ป.
เลขเรียก370.78 ก218ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปีการวัดผล มศว. : ความเกี่ยวพันทางจิตที่ระลึกในงานเกษียณราชการ รศ.ล้วน สายยศ 23 กันยายน 2538
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2538
เลขเรียก371.26 ส26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา