Found: 1,880  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นของเด็กไทย / ชัย เรืองศิลป์
ชื่อผู้แต่งชัย เรืองศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2528
เลขเรียก793.4 ช116ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นของไทย / พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ; บรรณาธิการ : วิษณุ เอมประณีตร์.
ชื่อผู้แต่งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : พิพิธภัณฑ์, 2539.
เลขเรียกGR480 .พ65 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นของไทย [text] / วิทยาลัยครูเชียงราย
ชื่อผู้แต่งเชียงราย, วิทยาลัยครู
พิมพลักษณ์เชียงราย : วิทยาลัยครูเชียงราย, 2521
เลขเรียก790.9593 ช761ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นเด็กไทย / รุ่งนภา ทิมหาญ,เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปัญญาสยาม,2539.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ก499 2539,790.192 ร723ก ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเล่นของเด็กไทย / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, [2560?]
เลขเรียก796 ก513ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเล่นของเด็กไทย / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2559
เลขเรียก796 ก511ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเล่นของเด็กไทย / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2560
เลขเรียก796 ก511ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเล่นของเด็กไทย / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2559
เลขเรียก790.192 ก463ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นและเครื่องเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก / โดย คณะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องเล่นของเด็ก สำนักงานคณะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
เลขเรียก790.1922 ค123ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านเด็กไทย / ปภาดา ศักดินนท์
ชื่อผู้แต่งปภาดา ศักดินนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเงินดี, 2555.
เลขเรียกGV1204.81.T5 ป4ก 2555,793 ป46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นของเด็กไทย / รุ่งนภา ทิมหาญ.
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา ทิมหาญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา, 2548.
เลขเรียกGV 1204.81.T35 ห41ก,394.3 ร623ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นของเด็กไทย / ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส, [2541?]
เลขเรียกGV1204.81.T5 ฐ64,790.1992 ก277
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้าน / ฝ่ายวิชาการ หอสมุดกลาง 09.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2544.
เลขเรียกGV1471 ก511 2544,790.09593 ก499
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย เรียบเรียงโดย สิปปวิชญ์ ซุมซะ Text
ชื่อผู้แต่งสิปปวิชญ์ ซุมซะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บงกชคิดส์, 2560
เลขเรียกย ส728ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นพื้นบ้านจังหวัดเพชรบุรี / โดย ทิพยา ปัญญาวัฒชิโล.
ชื่อผู้แต่งทิพยา ปัญญาวัฒชิโล.
พิมพลักษณ์[เพชรบุรี : ภาควิชานาฏศิลป์ คณะวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สหวิทยาลัยทวารดี เพชรบุรี, 2537].
เลขเรียกGR312.2.พ7 ท63,791 ท474ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา