Found: 318  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในอดีตและปัจจุบัน / สมพงศ์ ชูมาก.
ชื่อผู้แต่งสมพงศ์ ชูมาก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกJX1977 ส43,341.523 ส442ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2557 / จัดทำโดย สำนักงานอนุญาโตตุลาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอนุญาโตตุลาการ, 2557
เลขเรียกส.ร. 303.69 ค212
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2557 / จัดทำโดย สำนักงานอนุญาโตตุลาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557
เลขเรียก347.09 ค355 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2557 / จัดทำโดย สำนักงานอนุญาโตตุลาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานอนุญาโตตุลาการ, 2557.
เลขเรียกKPT1829 ค6 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2557 / สมาคมประกันวินาศภัยไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมประกันวินาศภัยไทย, 2557
เลขเรียกKPT1829 ค355 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระงับข้อพิพาทแรงงานโดยอนุญาโตตุลาการ / ชนาธิป ชินะนาวิน = The settlement of labour dispute by ar...
ชื่อผู้แต่งชนาธิป ชินะนาวิน
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลกับการช่วยลดภาระการบริหารจัดการคดี = Court-annexed mediation as a means to...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ อุดมสิน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546.
เลขเรียกKPT1758 ร64 2546,347.09 พ239ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิธีการระงับข้อพิพาทในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงสำหรับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเ...
ชื่อผู้แต่งพุฒิพงค์ หุ่นโตภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกHD216.243 พ73 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี พ.ศ. ... = Annual report ... Alternative dispute resolution office office of the jud...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม, [2553-]
เลขเรียก303.69 ร451รย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยโดยเจ้าพนักงานปกครอง / สุดาวัลย์ มาทำมา
ชื่อผู้แต่งสุดาวัลย์ มาทำมา
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกKP1610 ส769ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล / สรวิศ ลิมปรังษี, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม. สำนักระงับข้อพิพาท ศูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือก สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม , 2550
เลขเรียก347.09 ศ64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย / กรมคุมประพฤติ.
ชื่อผู้แต่งกรมคุมประพฤติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมคุมประพฤติ, 2543.
เลขเรียก347.09 ค669ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการระงับข้อพิพาทออนไลน์ = Online dispute resolution / โดย สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ; บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558.
เลขเรียกKPT1758.C66 ก226 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นกระบวนการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่เหมาะสม (ADRP) = Primer : appropriate dispute resoluti...
ชื่อผู้แต่งวันชัย วัฒนศัพท์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท, 2550.
เลขเรียกKPT 1758.C66 ว427ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักเจรจาไกล่เกลี่ย / โชติช่วง ทัพวงศ์.
ชื่อผู้แต่งโชติช่วง ทัพวงศ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียกHM1126 ช93 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา