Found: 1,248  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดจันทบุรี = Political participation of st...
ชื่อผู้แต่งนภา จันทร์ตรี
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2554
เลขเรียกวจ 323.3231 น462ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี ในจังหวัดมหาสารคาม / วิทยานิพนธ์ของ คมคาย อุดรพิมพ...
ชื่อผู้แต่งคมคาย อุดรพิมพ์.
พิมพลักษณ์2554
เลขเรียก323 ค161ย 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระดมความคิดเห็นจากประชาชนต่อข้อเสนอกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน : เอกสารประกอบการสัมมนา ; วั...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาระดมความคิดเห็นประชาชนต่อข้อเสนอกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน (2547 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะกรรมการ, 2547
เลขเรียกส.ร. 3235 ก27ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน : การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม / โดย เจมส์ แอล. เครย์ตัน ...
ชื่อผู้แต่งเครตัน, เจมส์ แอล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013]
เลขเรียกJF799 .ค74 2556,302.140973 ค746ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน / คณะอนุกรรมาธิการติดตามองค์กรพัฒนาก...
ชื่อผู้แต่งคณะอนุกรรมาธิการติดตามองค์กรพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาขชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2553
เลขเรียก323.042 ค14ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนจังหวัดเลย = The Model of Development Activity in Poli...
ชื่อผู้แต่งฑณากร จำรูณศิริ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
เลขเรียกอ 323.352 ฑ112ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งวรานนท์ ทัตสอย
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
เลขเรียกอ 323.042 ว314ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัง...
ชื่อผู้แต่งนพคุณ ศรีนพคุณ
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกอ 323.042 น166ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา = The Political P...
ชื่อผู้แต่งพระเด่น อินฺทธมฺโม (อู)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกอ 323.042 ด863ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Local Po...
ชื่อผู้แต่งธีระเดช ทีปะปาล
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกอ 323.042 ธ623ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองเรื่องของพวกเรา / วัฒนา อัคคพานิช
ชื่อผู้แต่งวัฒนา อัคคพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย, 2558
เลขเรียกส.ร. 323.3 ว113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้และความสนใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร / หฤทัย จารุชัยนิวัฒน์ = Poli...
ชื่อผู้แต่งหฤทัย จารุชัยนิวัฒน์ 2511-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของผู้นำชุมชนต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา...
ชื่อผู้แต่งอดิเรก ภิมุข
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกอ 323.042 อ127บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม = Participatory democracy / บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, ถวิลวดี บุรีกุล.
ชื่อผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552.
เลขเรียก323.042 บ241ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนจังหวัดพัทลุง = Political behavior of th...
ชื่อผู้แต่งภาณุ ธรรมสุวรรณ.
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, [2544].
เลขเรียก323.042 ภ431ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา