Found: 4,655  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพิมพ์เบื้องต้น / ศิริพงศ์ พยอมแย้ม
ชื่อผู้แต่งศิริพงศ์ พยอมแย้ม
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2529.
เลขเรียก686.2 ศ462ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดูงานด้านการพิมพ์หนังสือและเทคนิคการพิมพ์ ณ ประเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปิน...
ชื่อผู้แต่งวันชัย ศิริชนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522.
เลขเรียก070.5 ว427ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่องสถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย / โดย วันชัย ศิริชนะ, จรินทร์ เทศวานิ...
ชื่อผู้แต่งวันชัย ศิริชนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530.
เลขเรียกZ180.ท9 ว65,686 ว115ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัสดุทางการพิมพ์ = Printing materials หน่วยที่ 1-8/ สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิทยาศาสตร...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.
เลขเรียกZ 250.A3 ส747ว 2547,686.2 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยสถาบันเรื่องการพัฒนาการจัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร / นวิพร...
ชื่อผู้แต่งนวิพรรณ ตันติพลาผล
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558.
เลขเรียกZ116 น297ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์ 97408 หน่วยที่ 8-15 = Printing and publishing busin...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
เลขเรียก686.2 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานสื่อสิ่มพิมพ์ = Printed Media Management / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.
เลขเรียก070.2 ม246อ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ / นรีรัตน์ นิยมไทย, ปวิสา เชื้อหมอ.
ชื่อผู้แต่งนรีรัตน์ นิยมไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2556.
เลขเรียก070.5 น261ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ = Printed media / ธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ
ชื่อผู้แต่งธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ
พิมพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2559.
เลขเรียก070.5 ธ478ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ = Printed media management / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2551
เลขเรียก070.5 ส481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธุรกิจการพิมพ์และการจัดพิมพ์ หน่วยที่ 1-7 = Printing and publishing business / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2550
เลขเรียกZ244.5 ส747ธ 2550,686.2 ส481ธ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโลกการพิมพ์ / วิริยะ สิริสิงห.
ชื่อผู้แต่งวิริยะ สิริสิงห.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2537.
เลขเรียกZ116.A2 ว66,686.1 ว373ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์ = Printed media management / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2557
เลขเรียก070.5 ส481ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการงานพิมพ์ของบริษัทวงตะวันเพรส จำกัด / อำนวยพร วิวิทแก้ว
ชื่อผู้แต่งอำนวยพร วิวิทแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์ หน่วยที่ 1-8 = Printing p...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
เลขเรียก686.2 ม565อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา