Found: 6,512  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระตุกต่อมคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ / ณรงค์ชัย อัครเศรณี [text] เล่ม 2.
ชื่อผู้แต่งณรงค์ชัย อัครเศรณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), ม.ป.ป.
เลขเรียก330 ณ217ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย / คณะผู...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2556.
เลขเรียก338.9 กก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศวิทยากับการพัฒนาเศรษฐกิจ = Ecology and economic development / มนัส สุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งมนัส สุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538.
เลขเรียกQH541.15.E25 ม3น 2538,574.5 ม151น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย : แง่คิดและข้อเสนอต่อศักยภาพและโอกาสของการพัฒนา / ปาฐกถาโดย ม.ร.ว. ปรีดิยาธร ...
ชื่อผู้แต่งปรีดิยาธร เทวกุล
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันคลังปัญญาค้นหายุทธศาสตร์เพื่ออนาคตไทย, 2557
เลขเรียกส.ร. 330.9593 ป173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศไทย : การปรับตัวสู่ความสำเร็จประเด็นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบัน = Thailand : Adjusting t...
ชื่อผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอราวัณการพิมพ์, 2534
เลขเรียก338.9 ฝ26ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน / รัตนา สายคณิต.
ชื่อผู้แต่งรัตนา สายคณิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524.
เลขเรียกHC497.ท9 ร63,339.5 ร114พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจชุมชน : สังเคราะห์จากบทเรียนการวิจัยเครือข่ายอินแปง / ชนินทร์ วะสีนนท์.
ชื่อผู้แต่งชนินทร์ วะสีนนท์.
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2554.
เลขเรียก338.9593 ช154ศ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยประเทศด้อยพัฒนา / เจดิช ภัควาติ
ชื่อผู้แต่งภัควาติ, เจดิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2521.
เลขเรียก338.9 ภ111ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการพัฒนาเศรษฐกิจ = Principles of economic development / สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ.
ชื่อผู้แต่งสุดใจ ทูลพานิชย์กิจ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : บัวหลวงการพิมพ์, 2545.
เลขเรียกHD85.T4 ส74 2546,338.9 ส44ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เรื่องเศรษฐกิจ / ชินวุธ สุนทรสีมะ
ชื่อผู้แต่งชินวุธ สุนทรสีมะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 25-
เลขเรียก330 ช735ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฏีการว่าจ้างแรงงานดอกเบี้ยและเงินตราและปัญหาเศรษฐกิจของประเทศหล้าหลัง
ชื่อผู้แต่งนุกูล ประจวบเหมาะ.
พิมพลักษณ์พระนคร : ประมวลมิตร, 2516
เลขเรียก331 น41ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการเศรษฐกิจ / พรชัย พัฒนบัณฑิต
ชื่อผู้แต่งพรชัย พัฒนบัณฑิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2521.
เลขเรียก330 พ17พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการและเทคนิคในการวางแผนเศรษฐกิจ / ชินวุธ สุนทรสีมะ
ชื่อผู้แต่งชินวุธ สุนทรสีมะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 25-
เลขเรียก330 ช735ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว : งานวิจัยโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ที่ปรึกษ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2556.
เลขเรียก338.9 ก494 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2515-2519 / โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ, 2519.
เลขเรียก338.9 ผ75
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา