Found: 3,209  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพประชากรที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ / สุพล วุฒิเสน
ชื่อผู้แต่งสุพล วุฒิเสน
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สหวิทยาลัยอีสานใต้-สุรินทร์, 2530
เลขเรียก301.32 ส744ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตใหม่ของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย [จุลสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2528.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ : การพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน / พงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุล.
ชื่อผู้แต่งพงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุล
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2561.
เลขเรียกHC 445 พ12 2561
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวความคิดว่าด้วยการพัฒนา / ปกรณ์ ปรียากร
ชื่อผู้แต่งปกรณ์ ปรียากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.
เลขเรียก351.0078 ป116น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวความคิดและทฤษฎีในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาชนบท / ณัฐพล ขันธไชย.
ชื่อผู้แต่งณัฐพล ขันธไชย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2525.
เลขเรียกHN18 ณ6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนวิชาเศรษฐ. 251 / โดย พนิตดา เทศนิยม.
ชื่อผู้แต่งพนิตดา เทศนิยม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532?].
เลขเรียก338.9 พ211อ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ปี2558 [CD-ROM] / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558.
เลขเรียกHC497.S5 ร451ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาประเทศไทยแนวความคิดและทิศทาง / โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.
ชื่อผู้แต่งโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2534.
เลขเรียกHC59.7 ฆ921ก 2534?,338.9 ฆ88ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสตรีกับการพัฒนาชนบทในสาธารณรัฐประชาชนจีน = Women in rural development.The people's Republic of Chin...
ชื่อผู้แต่งโครลล์, เอลิซาเบธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2526
เลขเรียก307.72 ค965ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาประเทศ / เสนาะ อูนากูล
ชื่อผู้แต่งเสนาะ อูนากูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไนเต็ดโปรดักชั่น, 2527
เลขเรียกR 338.9593 ส-น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญญาเพื่อการพัฒนาประเทศ / โดย ประเวศ วะสี
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2552, [2009]
เลขเรียกHC497.T5 ป384ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการพัฒนา / ธันยวัฒน์ รัตนสัค
ชื่อผู้แต่งธันยวัฒน์ รัตนสัค
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.
เลขเรียกJF1358.T5 ธ469,350 ธ469ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการพัฒนา / อนันต์ เหตุวงศ์.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ เหตุวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523.
เลขเรียก320.2 อ168ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการพัฒนา = Development administration / กวี รักษ์ชน... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2535.
เลขเรียกก275 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา