Found: 11,355  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี กรมการพัฒนาชุมชน / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2545.
เลขเรียกHN700.55.C6 ก44,351.593 มท05ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชน / โดย สัญญา สัญญาวิวัฒน์
ชื่อผู้แต่งสัญญา สัญญาวิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2526.
เลขเรียกHN700.592.C6 ส558ก 2526,309.1 ส311ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น [videorecording] / สถาบันพระปกเกล้า
ชื่อผู้แต่งสถาบันพระปกเกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการพัฒนาชุมชน [text] / สุวัฒชัย พ่อเกตุ
ชื่อผู้แต่งสุวัฒชัย พ่อเกตุ
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2560
เลขเรียก307.14 ส845ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน. สำนักพัฒนาระบบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักพัฒนาระบบการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพัฒนาระบบการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2538.
เลขเรียก307.14 ส215ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชานการบริหารจัดการชุมชนหน่วยที่1-15 (Community management) / สาขาวิชานิติศาสตร์ มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2551.
เลขเรียกHN49.C6 ม565,307.1 ม246อ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นเอกภาพและความเข้มแข็งของชุมชนชนบทไทย : กรณีศึกษา / กฤษณพงษ์ จุฑะกนก.
ชื่อผู้แต่งกฤษณพงษ์ จุฑะกนก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2541.
เลขเรียกHN700.55.ฮ9พ6 ก44 2541,Res 307.72 ก281ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2547.
เลขเรียก307.14 ก276ผ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสวทช. คิดค้น ชุมชนเข้มแข็ง
ชื่อผู้แต่งวัชราภรณ์ สนทนา
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556.
เลขเรียกHN49.C6 ว624,307.1412 ว385ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชน : ตามแนวความคิดนักปรัชญาตะวันตก / โดย วิรัช เตียงหงษากุล.
ชื่อผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529.
เลขเรียกHN28 .ว64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชน = Community development : SO 335 / จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.
ชื่อผู้แต่งจีรพรรณ กาญจนะจิตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
เลขเรียกHN750 จ557 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชน = Community development : SOC 3035 (SO 335) / จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.
ชื่อผู้แต่งจีรพรรณ กาญจนะจิตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556.
เลขเรียก307.1 จ557ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชน = Community development : SOC 3035 (SO 335) / จีรพรรณ กาญจนะจิตรา.
ชื่อผู้แต่งจีรพรรณ กาญจนะจิตรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558.
เลขเรียกHN750 จ557 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชน หลักการและวิธีการปฏิบัติ / สัญญา สัญญาวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสัญญา สัญญาวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, 2514.
เลขเรียกHT65 .ส63,301.34 ส558ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุมชนตามแนวความคิดนักปรัชญาตะวันตก / โดย วิรัช เตียงหงษากุล.
ชื่อผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2529.
เลขเรียกHN28 .ว64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา