Found: 1,605  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการเกษตร ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง, 25--.
เลขเรียก630 ก782น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการเกษตร ตำบลบ้านกาด อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง, 25--.
เลขเรียก630 ก782น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการเกษตร ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง, 25--.
เลขเรียก630 ก782น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการเกษตร ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง, 25--.
เลขเรียก630 ก782น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการเกษตร ระดับตำบลประจำ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานเกษตรอำเ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง, 2532.
เลขเรียก630 ก782น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ตำบลบ้านกลัวย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท : รายงานการศึกษา / สำนัก...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยนาท.
พิมพลักษณ์ชัยนาท : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2535.
เลขเรียก630 ส144น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2530-2534 / กรมส่งเสริมการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการเกษตร, 2529.
เลขเรียก630.1 ส144ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง39 ปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน / [กองบรรณาธิการ: สุดารินทร์ รอดมณี ... ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียก630 ส647
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง39 ปี การปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรรักษ์ถิ่น อยู่กินอย่างยั่งยืน / [กองบรรณาธิการ: สุดารินทร์ รอดมณี ... [...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2557.
เลขเรียก630 ส647 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลงานด้านการพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 / ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักวิจัยและส่ง...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้. สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร. ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ฝ่ายพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2544.
เลขเรียก630 ม857ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวแผนพัฒนาการเกษตรฉบับที่ 4 ปี 2520-2524 / กองเศรษฐกิจการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งกองเศรษฐกิจการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร.พ.ชุมนุนสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 2520.
เลขเรียกS491 ศ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอคลองใหญ่ จ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6, 2561.
เลขเรียก630.92 ก522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. "สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา" : เอกสารเผยแพร่งานวิจัยภายในงาน...
ชื่อผู้แต่งนิทรรศการความรู้เพื่อชีวิต 10 ปี สกว. "สัญจรเหนือ เพื่อวิถีล้านนา" (2546 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 2546.
เลขเรียก630.74 น34น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลงานวิจัย ประจำปี / ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : ศูนย์, 2553-
เลขเรียกส.ร. 630.72 ว3211ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญบางชนิด / หน่วยการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, [25--]
เลขเรียก338.17 ธ152ภส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา