Found: 284  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 1-6 : เอกสารการสอนชุดวิชา 51309 = Nursing care of the fami...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียก610.73678 ก492 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 7-10 : เอกสารการสอนชุดวิชา 51309 = Nursing care of the fam...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียก610.73678 ก492 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวสำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยเรื้อรัง:การทบทวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ : Famil...
ชื่อผู้แต่งวรรฤณ แสงแก้ว.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558
เลขเรียกวน 610.73 ร18ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวบนเส้นทางนโยบายปฐมภูมิ : องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามหลักการของเวชศา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการนำไปใช้ = Family nursing : theoretical perspectives and applic...
ชื่อผู้แต่งรุจา ภู่ไพบูลย์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : สาขาการพยาบาลครอบครัว ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537.
เลขเรียกWY100 ร654 2537,610.732 ร654ก 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต / ดารุณี จงอุดมการณ์.
ชื่อผู้แต่งดารุณี จงอุดมการณ์.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
เลขเรียกRT120.F34 ด429ก 2558,WY86 ด429ก 2558,610.73 ด64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพยาบาลครอบครัว : กรอบแนวคิดสู่การปฏิบัติ = The family nurse : frameworks for practice / [ผู้ประพัน...
ชื่อผู้แต่งSchober, Madrean.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ ] : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย, 2545.
เลขเรียกRT120.F34 ซ112,WY200 ย421พ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการใช้รูปแบบการประเมินสุขภาพของแคลการี่ต่อความสามารถในการประเมินสุขภาพครอบครัวของพยาบาล/ อรวรร...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ สุวิทยพันธุ์.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก610.73 อ372ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลครอบครัว = Family nursing / สุริยา ฟองเกิด และศุภรา หิมานันโต
ชื่อผู้แต่งสุริยา ฟองเกิด
พิมพลักษณ์ชลบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี, 2559
เลขเรียกRT 120.F34 ส863ก,WY100 ส866 2559,610.73 ส473ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลครอบครัว / ยุพา จิ๋วพัฒนกุล
ชื่อผู้แต่งยุพา จิ๋วพัฒนกุล
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559.
เลขเรียกRT120.F34 ย411 2559,WY200 ย7ก 2559,610.73 ย74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลครอบครัวในระยะคลอด : เอกสารคำสอน / พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
ชื่อผู้แต่งพร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.
เลขเรียก610.73 พ45ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลสุขภาพครอบครัว : แนวคิดทฤษฏีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต / โดย ดารุณี จงอุดมการณ์
ชื่อผู้แต่งดารุณี จงอุดมการณ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.
เลขเรียกWY100 ด429 2561,610.73 ด64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 : เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพสศ 342 = NOB 342 family nursin...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547.
เลขเรียก610.73 กร492
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 11-15 = Nursing Care of the family and Midwifery / มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550
เลขเรียก610.73678 ม246อ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพยาบาลอนามัยครอบครัว / วรรณี จันทร์สว่าง
ชื่อผู้แต่งวรรณี จันทร์สว่าง
พิมพลักษณ์[สงขลา] : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, [2526]
เลขเรียกRA418.5.F3 ว271,WY115 ว271ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา