Found: 4,983  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรม / ทวีป อภิสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งทวีป อภิสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียกHF5549.5.ฝ68 ท54 2551,658.3124 ท199ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรม : เอกสารคำสอนประกอบการสอนวิชา ปว. 671 การฝึกบุคลากรสำหรับการศึกษาปฐมวัย / กุลยา ตันติผล...
ชื่อผู้แต่งกุลยา ตันติผลาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537.
เลขเรียก371.122 ก728ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร / โดย ทองฟู ชินะโชติ
ชื่อผู้แต่งทองฟู ชินะโชติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.
เลขเรียกHF5549.5.T7 .ท19,658.312404 ท293ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม = Personnal development and training / นงลักษณ์ สินสืบผล.
ชื่อผู้แต่งนงลักษณ์ สินสืบผล.
พิมพลักษณ์ธนบุรี : โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการวิทยาลัยครูธนบุรี, 2532.
เลขเรียก658.3 น12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความจำเป็นในการฝึกอบรมของสหภาพแรงงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล / โดย สมภพ ปราบณรงค์
ชื่อผู้แต่งสมภพ ปราบณรงค์ 2502-
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียก331.09593 ส271ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการและปัญหาการใช้สื่อฝึกอบรมของวิทยากรการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย = Need and Problems of Tra...
ชื่อผู้แต่งฉัตร สว่างเมฆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
เลขเรียก658.30284 ฉ214ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดกิจกรรมสำหรับ "วิทยากร" / ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "วิทยากร" ; งานพัฒนาและฝึกอบรม กอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ค695 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ : การจัดดำเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล / โดย ชาญ สวัสดิ์สาลี.
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ช63 2542,658.3 ช483ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ : การจัดดำเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล / ชาญ สวัสดิ์สาลี
ชื่อผู้แต่งชาญ สวัสดิ์สาลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2539.
เลขเรียกHF5549.5.T7 ช483ค 2539,658.3124 ช483ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตร 8 นิสิตนักศึกษาผู้ฝึกอบรมชาวบ้าน / เฉลียว บุรีภักดี...[และคนอื่น ๆ]. ; ภาควิชาอาชีวศึกษา คณ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ, 2527.
เลขเรียก369.4 ห46ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมระดับต่าง ๆ โดยสรุป / สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย
ชื่อผู้แต่งมหาดไทย, กระทรวง. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย, 2519.
เลขเรียก658.3 ห323
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและวิธีการฝึกอบรมการเกษตรกร / ประวัติ สมเป็น
ชื่อผู้แต่งประวัติ สมเป็น
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎสุรินทร์, 2542
เลขเรียก658.3124 ป17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม / พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2552.
เลขเรียก658.3124 พ128ท 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม / อัมพร วัฒนนิรันดร์.
ชื่อผู้แต่งอัมพร วัฒนนิรันดร์.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ , 2546.
เลขเรียก658.8 อ555ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม : เอกสารประกอบการสอน / ศรีรัตน์ จันทร์เพียร.
ชื่อผู้แต่งศรีรัตน์ จันทร์เพียร.
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2536.
เลขเรียก658.3124 ศ17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา