Found: 60  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการติดตามความก้าวหน้าของผลการศึกษาของนิสิตโดยผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาแบบออนไลน์ = Online stu...
ชื่อผู้แต่งปาจรีย์ มันทะติ
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกQA76.9.D32 ป542ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆส่วนตัว = E-commerce on private cloud computing / เขมว...
ชื่อผู้แต่งเขมวดี เฉลียว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกว 004 ข567พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบคำถาม-คำตอบสำหรับข้อความภาษาไทยโดยใช้วิธีถ่วงน้ำหนักช่วงข้อความที่สั้นที่สุด [electronic resourc...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย ขันทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบดาวน์โหลด bittorrent อัตโนมัติบนตัวจัดเก็บข้อมูล FreeNAS [electronic resource] = Automatic bitto...
ชื่อผู้แต่งปีวาร์ แสงรัตนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเร่งให้สุด ๆ กับการอัปโหลด/ดาวน์โหลด / ประเสริฐ รุ่งทรัพย์พาณิชย์
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ รุ่งทรัพย์พาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
เลขเรียกQA76.55 ป421,004.6 ป418ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUp load & down load / โดย ดนุพล กิ่งสุคนธ์, กรภัทร์ สุทธิดารา และ กฤษณะ สถิตย์ .
ชื่อผู้แต่งกรภัทร์ สุทธิดารา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2542.
เลขเรียก005.369 ก169U 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือระบบวิเคราะห์สมรรถนะออนไลน์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตนเองของบุคลากรอุดมศึกษา / คณะผู้จัดทำ, ฐาปนีย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2561.
เลขเรียกQA76.55 ค74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมระบบผลการเรียนออนไลน์โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจ...
ชื่อผู้แต่งดนัย ไกรสร
พิมพลักษณ์เชียงราย : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างและใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ง่ายและฟรีด้วย Google Documents / จิตาตินนท์ สิงห์คสิริ
ชื่อผู้แต่งจิตาตินนท์ สิงห์คสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกTK5105.888 จ392
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบธุรกิจอัจฉริยะสำหรับสำนักอาหาร [electronic resource] = Development of business intelligence syst...
ชื่อผู้แต่งสุธีรา ปานนาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องเคล็ดลับอัพโหลดดาว์นโหลดโปรแกรมไม่ให้หลุด [electronic resource] / ผลิตและเรียบเรียงโดย พรชัย ประชากร...
ชื่อผู้แต่งพรชัย ประชากรธัญญกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, [2549]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมเครื่องมืออัพโหลด ดาวน์โหลด / กรภัทร์ สุทธิดารา, ดนุพล กิ่งสุคนธ์, กฤษณะ สถิตย์.
ชื่อผู้แต่งกรภัทร์ สุทธิดารา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อินโฟเพรส, 2542.
เลขเรียกTK5105.888 ก44,004.67 ก169ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเซียนดาวน์โหลดแปลงไฟล์ / พิจาริณี สวัสดินันทน์, สุธารัตน์ วาจะเสน
ชื่อผู้แต่งพิจาริณี สวัสดินันทน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เลขเรียกQA76.55 พ635,005.43 พ232ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ Rsync บนระบบปฏิบัติการ Ubuntu [electronic resource] = Data transfer using Rsy...
ชื่อผู้แต่งวิมาน บัณฑิตวิไล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบหลายมิติสำหรับวันวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้การประมวลผลเชิงวิเคราะห์...
ชื่อผู้แต่งอรรถชัย โฆษณสันติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 004 อ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา