Found: 2,935  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ได้ผล / ชัยนันท์ นันทพันธ์.
ชื่อผู้แต่งชัยนันท์ นันทพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536.
เลขเรียกHM263 ช387,659.2 ช96ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 16428 การวางแผนงานประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียกHM263 ส747 2533,659.2 อ884
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ = Fundamental of public relations / สุชาดา แสงดวงดี [...
ชื่อผู้แต่งสุชาดา แสงดวงดี.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2542
เลขเรียก659.2 ส42ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 - 2544 / คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรมประชา...
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็น.เจ.โปรโมชั่น, 2540.
เลขเรียกHM263 .ป462 2540,659.2 ป238น
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาสัมพันธ์ ชัยนันท์ นันทพันธ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งชัยนันท์ นันทพันธ์
พิมพลักษณ์มป.ท.มปป ม.ป.ป.
เลขเรียก659.2 ช216ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549.
เลขเรียกHM1221 อ884ก,659.2 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [2526]
เลขเรียกP92.T5 ก169,350.874 ป17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง76 ปี กรมประชาสัมพันธ์ / กรมประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่งกรมประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก. เปเปอร์เฮ้าส์, 2552
เลขเรียกสร 659.2 ป238จ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ = Public Relations Planning / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548.
เลขเรียกHM263 อ884ว,659.2 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ = Public relations planning / สมควร กวียะ ... [และคนอื่นฯ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียกHM263 ก513 ล.1-2 2532,659.2 ส72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ / วิมลพรรณ อาภาเวท.
ชื่อผู้แต่งวิมลพรรณ อาภาเวท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2553.
เลขเรียกHF5823 .ว64 2553,659 ว74ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารงานประชาสัมพันธ์ = Public relations administration : หน่วยที่ 1-5 / ส...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.
เลขเรียก659.2 ส241อ ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 8 - 15 [พิมพ์ครั้งที่ 6 2554]= Public relations...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2554
เลขเรียก659.2 ม192อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ = Public relations administration / หน่วยที่ 11-15 สา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.
เลขเรียก659.2 ส241อ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานประชาสัมพันธ์ หน่วยที่ 11-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.
เลขเรียก659.2 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา