Found: 682  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดและยุทธศาสตร์ / โดย สมาน รังสิโยกฤษฏ์.
ชื่อผู้แต่งสมาน รังสิโยกฤษฏ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542.
เลขเรียกJQ1745 ส294,352.63 ส295ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ : ทางออกของการแก้ปัญหาและฟันฝ่าวิกฤต / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.
เลขเรียกJF1358.ท9 ส65 2542,352.63 บ788ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์สำคัญของการเปลี่ยนแปลง / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2541.
เลขเรียกJQ1745.A55.O73 ก469,351.593 ค14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลการปฏิบัติรูประบบราชการของกรมวิชาการเกษตร : กรณีศึกษาเฉพาะหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพม...
ชื่อผู้แต่งชนกานต์ สมิตะสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดและยุทธศาสตร์ / สมาน รังสิโยกฤษฎ์.
ชื่อผู้แต่งสมาน รังสิโยกฤษฎ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542.
เลขเรียก350.001 ส162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์สำคัญของการเปลี่ยนแปลง/ เบญจวรรณ สร่างนิทร.
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ สร่างนิทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2541.
เลขเรียกHD 38.4 บ788ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ. 2544.
เลขเรียก352.63 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการไทย : วารสารชาติพัฒนาฉบับพิเศษ ปีที่ 2 กันยายน-ตุลาคม 2545 [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรรคชาติพัฒนา, 2545.
เลขเรียกJF ก6 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดระบบราชการและการปฏิรูปในยุคคลาสสิก / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สงวนกิจการพิมพ์, 2545.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ร861ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ : Introduction to modern public management / ทศพร ศิ...
ชื่อผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการปฏิรูประบบราชการในทรรศนะของข้าราชการกรมการปกครองในจังหวัดพังงา / สุวัชรี บำรุงวงค์
ชื่อผู้แต่งสุวัชรี บำรุงวงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาคราชการกับอนาคตการพัฒนาประเทศไทย / ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, อภิชัย พันธเสน.
ชื่อผู้แต่งฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิชัยพัฒนา : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539.
เลขเรียกJQ1745 A1 ฉ42 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 / โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2546.
เลขเรียก352.63 ค 747 ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดในการปฏิรูประบบราชการ / โดย ปรัชญา เวสารัชช์
ชื่อผู้แต่งปรัชญา เวสารัชช์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาและเตรียมผู้บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
เลขเรียกJQ1746.A1 ป431น 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา