Found: 561  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดและยุทธศาสตร์ / โดย สมาน รังสิโยกฤษฏ์.
ชื่อผู้แต่งสมาน รังสิโยกฤษฏ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542.
เลขเรียกJQ1745 ส294,352.63 ส295ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปภาคราชการ : แนวคิดและยุทธศาสตร์ / สมาน รังสิโยกฤษฎ์.
ชื่อผู้แต่งสมาน รังสิโยกฤษฎ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542.
เลขเรียก350.001 ส162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์สำคัญของการเปลี่ยนแปลง/ เบญจวรรณ สร่างนิทร.
ชื่อผู้แต่งเบญจวรรณ สร่างนิทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2541.
เลขเรียกHD 38.4 บ788ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการของต่างประเทศ / สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ. 2544.
เลขเรียก352.63 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการไทย : วารสารชาติพัฒนาฉบับพิเศษ ปีที่ 2 กันยายน-ตุลาคม 2545 [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรรคชาติพัฒนา, 2545.
เลขเรียกJF ก6 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดระบบราชการและการปฏิรูปในยุคคลาสสิก / เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สงวนกิจการพิมพ์, 2545.
เลขเรียกJQ1746.Z1 ร861ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ : Introduction to modern public management / ทศพร ศิ...
ชื่อผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการวิจัย = The peop...
ชื่อผู้แต่งประยงค์ เต็มชวาลา
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548.
เลขเรียก352.63 ป361ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิผลของการปฏิรูประบบราชการในทรรศนะของข้าราชการกรมการปกครองในจังหวัดพังงา / สุวัชรี บำรุงวงค์
ชื่อผู้แต่งสุวัชรี บำรุงวงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 / โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 2546.
เลขเรียก352.63 ค 747 ร 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดในการปฏิรูประบบราชการ / โดย ปรัชญา เวสารัชช์
ชื่อผู้แต่งปรัชญา เวสารัชช์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาและเตรียมผู้บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
เลขเรียกJQ1746.A1 ป431น 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนปฏิรูประบบราชการ : การสร้างการยอมรับและความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ/ วรเดช จันทรศร.
ชื่อผู้แต่งวรเดช จันทรศร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเอกสารและตำราสมาคมรัฐประศาสตร์ นิด้า, 2541.
เลขเรียกHD 38.4 ว197ผ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ.2540-2544)/ วรเดช จันทศร, ศุภชัย ยาวะประภาษ, ชาญชัย แสวงศักดิ์...[...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2540.
เลขเรียกHD 38.4 ผ931 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ.2540-พ.ศ.2544) วรเดช จันทรศร, และคนอื่นๆ [Text]
ชื่อผู้แต่งวรเดช จันทรศร, และคนอื่นๆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร สำนักนายกรัฐมนตรี 2540
เลขเรียกJQ 1746.Z1 ว4ผ8
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการปฏิรูป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2543.
เลขเรียกJQ1745.A1 ก513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา