Found: 734  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปทางการเมือง / ชัยอนันต์ สมุทวณิช.
ชื่อผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, [253-].
เลขเรียกJQ1745.T1 ช6ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสวนาทางวิชาการการปฏิรูปทางการเมือง วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมอมารี รินค่า อำเภอเมือง จั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
เลขเรียกสร 320.9593 ม565ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักสูตร"การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 9 เอกสารประกอบการบรรยาย...
ชื่อผู้แต่งไชยวัฒน์ ค้ำชู
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันพระปกเกล้า, 2548.
เลขเรียก320.3 ช 982 ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความการปฏิรูปการเมือง/ สุนทร มณีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, ม.ป.ป.
เลขเรียก320 ร17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปการเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ด / ศูนย์ข...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่น.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
เลขเรียก320 ม247ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เพื่อปฏิรูปการเมืองส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดก...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏภูเก็ต.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2540
เลขเรียก320.84 ส425อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาแห่งการปฏิรูปการเมือง / โดย ธีรยุทธ บุญมี.
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ บุญมี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัลยา, 2540.
เลขเรียกJQ1749.A15 ธ64,324 ธ376ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตชาติ : ถึงเวลาปฏิรูป (อีกแล้ว) / ไชยยา ยิ้มวิไล.
ชื่อผู้แต่งไชยยา ยิ้มวิไล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2563.
เลขเรียก320.9593 ช881ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง (คปก) 8 สิงหาคม-7 พฤศจิกายน 2538 / คณะกรรมการปฏิรูปการเม...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ; 2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิรูปทางการเมือง / ชัยอนันต์ สมุทวนิช
ชื่อผู้แต่งชัยอนันต์ สมุทวณิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขุมและบุตร, 2538.
เลขเรียกDS586 ช451(1) 2538,320.9593 ช 482 ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / สันติสุข โสภณสิริ ...[และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2557
เลขเรียก320.9593 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 6 เดือนที่สอง เมษายน - ตุลาคม 2559 / สภาขับเคลื่อน...
ชื่อผู้แต่งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559
เลขเรียกสร 320.9593 ส462ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสัมมนาปฏิรูปการเมือง ภาค ๒ / สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550
เลขเรียกสร 321.09 ล761ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / บรรณาธิการ สันติสุข โสภณสิริ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2557.
เลขเรียก320.9593 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ปี ปฏิรูปประเทศไทย / โดย คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) ; บรรณาธิการ, สันติสุข โสภณสิริ ... [และคนอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.), 2557.
เลขเรียกJQ1745 ส64 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา