Found: 5,535  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ / ชัยชนะ อิงคะวัต, ผู้รวบรวม.
ชื่อผู้แต่งชัยชนะ อิงคะวัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518.
เลขเรียกJS45 ช6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารท้องถิ่น = Local administration : หน่วยที่ 8-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัด...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียก352 ส241อ5
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างไทยและญี่ปุ่นเรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรปกครอ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมการปกครอง ; [ม.ป.ท.] : องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น, 2545.
เลขเรียกJS7153.4.A1 บ131
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารท้องถิ่น = Local administration หน่วยที่ 1-7/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
เลขเรียกJS 7153.3 ม247อ 2549,354.593ม246อ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2553 : รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาวิจัยเรื่อง อ...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัณย์ หงษ์นคร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 2555
เลขเรียก352.1409593 อ324ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440-2540 / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.
เลขเรียกJS7153.3 .A2 ธ7ห 2542,360.0593 ธ15ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงมหาดไทย เรื่องที่ 5993 แผนกควบคุมเทศบาล เรื่องการมอบถนนให้แก่เทศบาล.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียกJS7153.4.A1 ก218
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีในประเทศไทย / นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ผู้แต่ง
เลขเรียก352.14 น617ก 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารท้องถิ่น หน่วยที่ 9-15 : ประมวลสาระชุดวิชา= local administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557
เลขเรียก352 ม192ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่น / โดย ประทาน คงฤทธิศึกษากร.
ชื่อผู้แต่งประทาน คงฤทธิศึกษากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2535.
เลขเรียกJS7403.A3 ป46 2535,352.09593 ป275ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ/ พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์.
ชื่อผู้แต่งพงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์.
พิมพลักษณ์เลย: อังคะณาก๊อปปี้วัน, 2559
เลขเรียก352.14 พ117ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย / ดวงใจ พานิชเจริญกิจ.
ชื่อผู้แต่งดวงใจ พานิชเจริญกิจ.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2558.
เลขเรียก352.1409593 ด261ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย : ตัวแบบการพัฒนาการปกครองท้องถิ่น = Thai local government: local government dev...
ชื่อผู้แต่งสุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : เดอะ เบส ก๊อปปี้, 2561.
เลขเรียก352.1409593 ส4611ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปกครองท้องถิ่นไทย : โครงการผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาท...
ชื่อผู้แต่งพิมพงา เพ็งนาเรนทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2554.
เลขเรียก352.140593 พ236ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา