Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่อง การบวชภิกษุณีในประเทศไทย / โดย คณะอนุกรรมาธิการด้านสตรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2546.
เลขเรียกBV676 ร852
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระยโสธราเถรี พระอรหันต์ผู้บรรลุมหาอภิญญา / โดย พ.สวุรรณ.
ชื่อผู้แต่งพ.สวุรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2540.
เลขเรียก294.36 พ111พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวินัยบัญญัติของภิกษุณีกับภิกษุในพระพุทธศาสนาเถรวาท / ประสิทธิ์ จันรัตนา.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ จันรัตนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2549.
เลขเรียกBQ6128.ท9 ป46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวารสารสตรีและเยาวชนศึกษาประจำปี 2552 : ฉบับปฐมฤกษ์ฉลองครบรอบ 75 ปี มหาวิทยยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกHQ1181.ท9 ว65 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบวชภิกษุณีในประเทศไทย / โดย คณะอนุกรรมาธิการด้านสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา, 2546.
เลขเรียกBQ6150 .ก64 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของการบวชภิกษุณีในประเทศไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สมชาย ไมตรี และคณะ
ชื่อผู้แต่งสมชาย ไมตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกBQ6150 ส239,294.3657 ส239ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปเงา ขุนเขา ทะเลสาบ : นักบวชสตรีกับการปฏิบัติธรรม / อานิ เท็นซิน พัลโม เขียน ; นวรัตน์ ธาระวานิช...
ชื่อผู้แต่งเท็นซิน พัลโม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2549.
เลขเรียกBQ992 ท73,294.392 พ64ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา