Found: 4,282  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ ศึกษากรณีพิเศษในประเทศอินเดีย : สำหรับนักศึกษาทางด้านบริหารรัฐกิจ...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : ก.พลการพิมพ์, 2558.
เลขเรียกJF1358.T5 ค56 2558,351.54 ค181 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัย กระบวนการ เทคนิคสำหรับการวิจัยทางการบริหารจัดการภาครัฐ / ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย
ชื่อผู้แต่งชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย ผู้แต่ง
เลขเรียกJF1338.A2 ช182ร 2561,351.072 ช182ร 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักรัฐประศาสนศาสตร์ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกJF1358.T5 .ก95 2556,350 ก95ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับผู้บริหารในภาพรวม...
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (irdp)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิ, 2560
เลขเรียกส.ร. 352 ส142บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาของการบริหารภาครัฐ / วรเดช จันทรศร
ชื่อผู้แต่งวรเดช จันทรศร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหายบล็อคและการพิมพ์, 2544
เลขเรียกJF1358.T5 ว47 2549,352.34 ว17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารภาครัฐ = Public administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียก351 ส481ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ / โดย ชลิดา ศรมณี และเฉลิมพล ศรีหงษ์.
ชื่อผู้แต่งชลิดา ศรมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520.
เลขเรียก350 ช173ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต / เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล
ชื่อผู้แต่งเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555.
เลขเรียก350 ช766ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา = Comparative public administration and development ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียกJF56 ม246ก ล.1-2 2535,350 ก726ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค : หน่วยที่ 1-6 = Provincial administration / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ม...
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียกส418ก 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Text]
ชื่อผู้แต่งสูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้
พิมพลักษณ์ยะลา หจก.ยะลาการพิมพ์ 2545
เลขเรียก352.13 ศ813ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระสุดวิชาการบริหารภาครัฐ หน่วยที่ 6-10 = Public administration / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาก...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ บัณฑิตศึกษา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ, 2560
เลขเรียก351 ส747ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักรัฐประศาสนศาสตร์ / โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
ชื่อผู้แต่งโกวิท วงศ์สุรวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการรัฐศาสตร์ศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556
เลขเรียก350 ก951ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา การบริหารราชการส่วนภูมิภาค = Provincial administration : หน่วยที่ 9-15 / สาขาว...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียก352 ส241อ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวความคิดเชิงทฤษฏีในการบริหารรัฐกิจ ; เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา / ชลิดา ศรมณี, วิโรจน์ ก่อสกุล...
ชื่อผู้แต่งชลิดา ศรมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551
เลขเรียก351 ช251น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา