Found: 898  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาเหตุของความขัดแย้งและวิธีจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จั...
ชื่อผู้แต่งเสกโรจน์ ถ้วนถวิล.
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกThesis 658.4 ส251ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประชาเสวนาหาทางออกและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ...
ชื่อผู้แต่งฮอดจ์, แซนดรา เอส.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2550.
เลขเรียกHM1126 .ฮ53 2550,303.69 ฮ153อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการการไกล่เกลี่ยเพื่อการจัดการความขัดแย้งของงานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร / พ...
ชื่อผู้แต่งพีชชรัตน์ มีประไพ
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกHD42 พ791ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้ง / เอื้องฟ้า เขากลม
ชื่อผู้แต่งเอื้องฟ้า เขากลม
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2560
เลขเรียกHM1126 อ82 2560,303.69 อ6112ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารความขัดแย้งในองค์การ = Organization conflict management / วีรวรรณ ธานี.
ชื่อผู้แต่งวีรวรรณ ธานี.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ, 2548.
เลขเรียก658.4053 ว835ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้ง : การบริหารเพื่อความสร้างสรรค์ / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์.
ชื่อผู้แต่งเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์.
เลขเรียก303.69 ส57ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม : กรณีหน่วยงานของรัฐในจังหวัดพิจิตร / มนัส...
ชื่อผู้แต่งมนัส สิงหเดช
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกHD42 ม164ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง / กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม, 2557.
เลขเรียก303.69 ก218ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวแสดงระหว่างประเทศ ในความขัดแย้งถึงตายที่ชายแดนใต้ : การสำรวจเบื้องต้น/ คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธ...
ชื่อผู้แต่งคณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี (คยส.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2559.
เลขเรียก303.69 ค124 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการความขัดแย้งของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุนชนบ้านน้ำ...
ชื่อผู้แต่งศิรินภา ทรัพย์โฮ้
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกHD42 ศ457ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ / สุภัคจิตต์ มากพันธุ์
ชื่อผู้แต่งสุภัคจิตต์ มากพันธุ์
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกHD42 ส834พ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและรูปแบบที่ใช้ในการจัดการปัญหาจังหวัดปทุมธานี = P...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2556.
เลขเรียกวจ HM1126 ส739
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งการระงับความขัดแย้ง : คู่มือการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ / จอห์น แมค...
ชื่อผู้แต่งแมคคอนแนล, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียก301.6 ม92ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี / สถาบันพระปกเกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
เลขเรียกHM1126 น927 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบั...
ชื่อผู้แต่งลำจวน ชื่นธงชัย
พิมพลักษณ์2551
เลขเรียกวพ 372.12 ล331ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา